Ispis

ZAKONSKI AKTI I PROPISI KOJI SE PRIMJENJUJU U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI:

—  ZAKONI KOJI REGULIRAJU DJELATNOST:

-         Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

            (NN, 10/97, 107/07)

-         Zakon o ustanovama (NN, 76/93 )

-         Zakon o radu (NN, 137/04 pročišćeni tekst )

-         Zakon o zaštiti na radu (NN, 59/06)

-         Zakon o zaštiti od požara (NN, 58/93)

-         Zakon o stručno pedagoškom nadzoru (NN, 73/97)

-         Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN, 2011.)

-         Zakon o javnoj nabavi odnosno Uredba o nabavi roba radova i usluga male vrijednosti (NN, 117/01 i 110/07)

-         Zakon o ravnopravnosti spolova (NN, 116/03)

-         Obiteljski zakon (NN, 116/03)

-         Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN, 174/04))

-         I drugi zakoni koji reguliraju pitanja vezana uz građevine, postrojenja, opremu i slično

PODZAKONSKI AKTI KOJI REGULIRAJU DJELATNOST

-         Državni pedagoški standard predškolskoga odgoja i naobrazbe (NN, broj 63/08. i 90/10.)

-         Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN, 133/97)

-         Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN, 133/97)

-         Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN, 83/01)

-         Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencija o dječjem vrtiću (NN, 114/02)

-         Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN, 105/02)

-         Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti u školskim ustanovama na promicanju spozanje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje (NN, 176/03) i drugi

OPĆI AKTI KOJE DONOSI VRTIĆ

-         Statut

-         Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i načinu rada

-         Pravilnik o radu

-         Pravilnik o zaštiti na radu

-         Pravilnik o zaštiti od požara

-         Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

-         Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga

-         Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje

-         Poslovnik o radu Upravnog vijeća

-         Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća