SADRŽAJ WEB STRANICE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST DV MALI SVIJET...................................................................... © 2022 Dječji vrtić "Mali svijet". Sva prava zadržana.

07.01.2014.

Obavijest o pravu na olakšice

    

       REPUBLIKA HRVATSKA

               GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE

KULTURU I SPORT

KLASA:601-02/14-01/1

URBROJ:251-10-03-14-1

Zagreb, 7.1.2014.

O B A V I J E ST

O PRAVU NA OLAKŠICE - SUDJELOVANJU RODITELJA U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA GRADA ZAGREBA

OD 1. SIJEČNJA 2014.

Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12) utvrđeni su kriteriji i mjerila za sudjelovanje roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni programa što ih njihova djeca ostvaruju u gradskim predškolskim ustanovama, te su utvrđene olakšice u plaćanju ovisno o vrsti i trajanju programa i o socijalnom statusu obitelji.

          Ekonomska cijena za redoviti program u petodnevnom radnom tjednu u 2014. iznosi:

          - za redoviti 10-satni program 1.900,00 kn;

          - za redoviti poludnevni program 1.300,00 kn.

          Od 1. siječnja 2014. sudjelovanje roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u ekonomskoj cijeni redovitih programa utvrđuje se primjenom utvrđenih kriterija i mjerila, ovisno o ostvarenom prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva u 2013. godini te drugim činjenicama koje daju roditeljima pravo na olakšice:

PRIHODOVNI CENZUS

MJESEČNI IZNOS SUDJELOVANJA RODITELJA U CIJENI REDOVITOG PROGRAMA

10-SATNI

POLUDNEVNI

1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više

600,00 kn

390,00 kn

2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 3.501,00 do 4.500,00 kn

450,00 kn

292,50 kn

3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 2.501,00 do 3.500,00 kn

300,00 kn

195,00 kn

4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn

150,00 kn

97,50 kn

Ostvareni prihodi svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjuju se za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca.

Dodatne olakšice u plaćanju redovitog programa imaju roditelji djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za:

- dijete roditelja invalida (100% i 90%) – oslobađa se od obveze sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete roditelja invalida (80% do 60%) – plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete roditelja invalida (50% i manje) – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu – oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,

- drugo dijete iste obitelji u redovitom programu – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete samohranog roditelja – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

- dijete čija se obitelj koristi pravom na stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi plaća 20% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Roditelj se može koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija.

Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuju gradske predškolske ustanove na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji uz zahtjev za upis djeteta, odnosno u roku od 15 dana od nastanka promjene koja utječe na ostvarivanje prava na olakšice.

          Gradske predškolske ustanove će utvrditi iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa na temelju sljedećih dokaza:

1. dokazi o prebivalištu djeteta:

uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana privola roditelja da gradska predškolska ustanova može sama – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana,

2. dokaz o članovima zajedničkog kućanstva:

- izjava roditelja o članovima zajedničkog kućanstva (zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno), koja sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, ime oca-majke, srodstvo s upisanim djetetom, datum rođenja, OIB, adresa prebivališta, vrsta prihoda koju član zajedničkog kućanstva ostvaruje,

- preslike osobnih iskaznica odnosno uvjerenja MUP-a o prebivalištu članova zajedničkog kućanstva,

3. dokazi o ostvarenom prihodu svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjenom za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca:

- izjava o prihodima zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini, radi utvrđivanja akontacijskog iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni programa do dostave propisanih dokaza,

- potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini ili pisana privola roditelja da gradska predškolska ustanova može sama – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti te podatke,

- potvrde poslodavaca i drugih isplatitelja prihoda o visini plaće, naknade plaće i drugog dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva koji je zaposlen ili samostalno obavlja djelatnost ili je ostvario drugi prihod (mirovina, naknada za bolovanje, rodiljne i roditeljske potpore, naknada za nezaposlene, naknada po ugovoru o djelu, drugi prihodi koji podliježu oporezivanju sukladno Zakonu o porezu na dohodak),

- ugovor o stambenom kreditu, dokazi o uplaćenim ratama u prethodnoj godini,

- ugovor o najmu stana, dokazi o uplaćenoj najamnini u prethodnoj godini,

4. dokazi o statusu invalida Domovinskog rata i postotku invalidnosti, odnosno dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti:

rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti,

5. dokazi o samohranosti roditelja:

rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,

6. dokazi o pravu na stalnu socijalnu pomoć:

rješenje centra za socijalnu skrb o pravu na stalnu socijalnu pomoć i zadnja isplatnica.

          Gradski ured za obrazovanje. kulturu i sport utvrđuje pravo na oslobađanje, odnosno smanjivanje obveze sudjelovanja roditelja u cijeni programa za posebne slučajeve izvan utvrđenog sustava olakšica (u suradnji sa centrima za socijalnu skrb i zdravstvenim ustanovama).

          Za mjesec u kojem je dijete boravilo u predškolskoj ustanovi do najviše 5 dana, a izostanak je unaprijed najavljen ili kasnije opravdan, roditelj plaća 40% iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

          Za boravak djece u predškolskoj ustanovi subotom ili duže od redovitog programa roditelj plaća 20,00 kn po satu djetetova boravka, ako posebnim zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba nije drukčije utvrđeno.

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU S IZJAVOM O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA I IZJAVOM O PRIHODIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA ZA 2013. (na obrascima koji se mogu preuzeti u predškolskoj ustanovi ili na web-stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr) DOSTAVLJA SE PREDŠKOLSKOJ USTANOVI DO 20. SIJEČNJA 2014.

 

Gradske predškolske ustanove će utvrditi akontacijski iznos sudjelovanja roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni redovitog programa od 1. siječnja 2014. na temelju zahtjeva roditelja za ostvarivanje prava na olakšicu i navedenih izjava te ranije dostavljene dokumentacije o pravu na dodatne olakšice.

Roditelji su dužni do 28. veljače 2014. dostaviti predškolskoj ustanovi potvrde poslodavaca i drugih isplatitelja prihoda za članove zajedničkog kućanstva za 2013., dokaze o iznosu uplaćenog stambenog kredita i najamnine u 2013. godini, te dokaze o eventualnim promjenama prebivališta članova zajedničkog kućanstva i dokaze o drugim promjenama u vezi s pravom na na dodatne olakšice.

Roditelji nisu dužni dostavljati potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva ukoliko su suglasni da predškolska ustanova službeno – putem nadležnog gradskog ureda zatraži te podatke.

Roditelji koji ne dostave dokumentaciju na temelju koje se može utvrditi iznos sudjelovanja prema navedenim kriterijima plaćaju najviši iznos sudjelovanja određen prema prihodovnom cenzusu.

 

P R O Č E L N I K

 

   Ivica Lovrić, v.r.

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
Više informacija Prihvaćam sve kolačiće Odbijam