SADRŽAJ WEB STRANICE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST DV MALI SVIJET...................................................................... © 2022 Dječji vrtić "Mali svijet". Sva prava zadržana.

07.01.2014.

Obavijest o sufinanciranju

http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=508 

                  

REPUBLIKA HRVATSKA

           GRAD ZAGREB

 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE

               KULTURU I SPORT

KLASA:601-02/14-01/2

 URBROJ:251-10-03-14-1

 Zagreb, 7.1.2014.

O B A V I J E S T

O SUFINANCIRANJU REDOVITOG PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA U VJERSKIM I PRIVATNIM PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

IZ SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA OD 1. SIJEČNJA 2014.

  

              I.Gradska skupština Grada Zagreba na 10. sjednici od 19. prosinca 2013. donijela je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2014. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/13).

              Točkom 3.1.2. Programa javnih potreba utvrđeno je:

Sredstvima proračuna Grada Zagreba sufinanciraju se odobreni redoviti programi za djecu predškolske dobi u vjerskim i drugim privatnim predškolskim ustanovama. U okviru osiguranih sredstava iz gradskog proračuna tim će se ustanovama osiguravati sredstva za redoviti 10-satni program predškolskog odgoja (odnosno program kraćeg trajanja za djecu s teškoćama u razvoju) po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba kako slijedi:

PRIHODOVNI CENZUS

MJESEČNI IZNOS SUFINANCIRANJA PO DJETETU IZ PRORAČUNA GRADA ZAGREBA

1. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 4.501,00 kn i više

1.300,00 kn

2. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 3.501,00 do 4.500,00 kn

1.450,00 kn

3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) od 2.501,00 do 3.500,00 kn

1.600,00 kn

4. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (ostvaren u prethodnoj godini) do 2.500,00 kn

1.750,00 kn

Ostvareni prihodi svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjuju se za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca.

Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu utvrđuju vjerske i privatne predškolske ustanove na temelju dokumentacije koju im dostavljaju roditelji.

Za mjesec u kojem je dijete boravilo u predškolskoj ustanovi do najviše 5 dana, sredstva se umanjuju za 60%.

Vjerske i privatne predškolske ustanove dužne su Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport (do 3. u mjesecu za prethodni mjesec) dostaviti zahtjev za sufinanciranje i evidenciju o nazočnosti djece temeljem koje će se utvrditi iznos sufinanciranja po djetetu za prethodni mjesec.

Ako se utvrdi da je vjerska ili privatna predškolska ustanova dostavila netočnu evidenciju o nazočnosti djece za pojedini mjesec, umanjit će se mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu u sljedećem razdoblju.

U slučaju ponovljenog dostavljanja netočne evidencije o nazočnosti djece, vjerskoj ili privatnoj predškolskoj ustanovi ukinut će se daljnje financiranje.

Vjerske i privatne predškolske ustanove samostalno utvrđuju kriterije i visinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa, čime se pokriva razlika do ekonomske cijene programa ustanove.

           

II. Predškolske ustanove će utvrditi iznos sufinanciranja redovitog programa na temelju sljedećih dokaza:

1. dokazi o prebivalištu djeteta:

uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana privola roditelja da predškolska ustanova može sama – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana,

2. dokaz o članovima zajedničkog kućanstva:

- izjava roditelja o članovima zajedničkog kućanstva (zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno), koja sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, ime oca-majke, srodstvo s upisanim djetetom, datum rođenja, OIB, adresa prebivališta, vrsta prihoda koju član zajedničkog kućanstva ostvaruje,

- preslike osobnih iskaznica odnosno uvjerenja MUP-a o prebivalištu članova zajedničkog kućanstva,

3. dokazi o ostvarenom prihodu svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjenom za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za prvu nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca:

- izjava o prihodima zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini, radi utvrđivanja akontacijskog iznosa sufinanciranja do dostave propisanih dokaza,

- potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini ili pisana privola roditelja da predškolska ustanova može sama – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti te podatke,

- potvrde poslodavaca i drugih isplatitelja prihoda o visini plaće, naknade plaće i drugog dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva koji je zaposlen ili samostalno obavlja djelatnost ili je ostvario drugi prihod (mirovina, naknada za bolovanje, rodiljne i roditeljske potpore, naknada za nezaposlene, naknada po ugovoru o djelu, drugi prihodi koji podliježu oporezivanju sukladno Zakonu o porezu na dohodak),

- ugovor o stambenom kreditu, dokazi o uplaćenim ratama u prethodnoj godini,

- ugovor o najmu stana, dokazi o uplaćenoj najamnini u prethodnoj godini.

 

 

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE REDOVITOG PROGRAMA S IZJAVOM O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA I IZJAVOM O PRIHODIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA ZA 2013. (na obrascima koji se mogu preuzeti u predškolskoj ustanovi ili na web-stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr) DOSTAVLJA SE PREDŠKOLSKOJ USTANOVI DO 20. SIJEČNJA 2014.

 

Vjerske i privatne predškolske ustanove će utvrditi akontacijski iznos sufinanaciranja redovitog programa iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za djecu s prebivalištem na području Grada Zagreba od 1. siječnja 2014. na temelju zahtjeva roditelja za ostvarivanje prava na olakšicu i navedenih izjava.

Roditelji su dužni do 28. veljače 2014. dostaviti predškolskoj ustanovi potvrde poslodavaca i drugih isplatitelja prihoda za članove zajedničkog kućanstva za 2013., dokaze o iznosu uplaćenog stambenog kredita i najamnine u 2013. godini, te dokaze o eventualnim promjenama prebivališta članova zajedničkog kućanstva.

Roditelji nisu dužni dostavljati potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva ukoliko su suglasni da predškolska ustanova službeno – putem nadležnog gradskog ureda zatraži te podatke.

Roditelji djece s prebivalištem na području Grada Zagreba koji ne dostave dokumentaciju na temelju koje se može utvrditi iznos sufinanciranja redovitog programa prema navedenim kriterijima, ostvaruju pravo na sufinanciranje u najnižem iznosu određenom prema prihodovnom cenzusu.

 

 

P R O Č E L N I K

 

   Ivica Lovrić, v.r.

PRILOZI:

1. Obrazac zahtjeva za sufinanciranje redovitog programa

   u vjerskoj ili privatnoj predškolskoj ustanovi

2. Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva

3. Obrazac izjave o prihodima zajedničkog kućanstva

 

 

 

______________________________________

(Ime i prezime roditelja podnositelja zahtjeva)

______________________________________

             (Adresa prebivališta)

OIB:__________________________________

Telefon: ____________________

                                                                      

VJERSKI – PRIVATNI DJEČJI VRTIĆ                  

 

________________________________________

                                                           

Zagreb, ________________________________

 

 

Predmet: Zahtjev za sufinanciranje redovitog programa

               predškolskog odgoja za dijete iz sredstava

                 Proračuna Grada Zagreba

 

Molim da mi se utvrdi iznos sufinanciranja redovitog programa predškolskog odgoja iz sredstava Proračuna Grada Zagreba od 1. siječnja 2014. za dijete

___________________________________, ime oca-majke __________________________

rođen-a ______________________________, OIB:________________________________

 

U prilogu dostavljam izjavu o članovima zajedničkog kućanstva, izjavu o prihodima zajedničkog kučanstva i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na sufinanciranje sukladno odredbama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2014.

Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u ovom zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te ovlašćujem Naslov da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju programa predškolskog odgoja djeteta u dječjem vrtiću.

Zagreb, ________________________                      _________________________________

                                                                       (potpis roditelja podnositelja zahtjeva)

PRILOZI:

1. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

2. Izjava o prihodima zajedničkog kućanstva u 2013.

3. DOKAZI O PROMJENAMA BITNIM ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICE:

a) dokazi o prebivalištu djeteta:

- uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta ili pisana privola roditelja da predškolska ustanova može sama – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta u evidenciji prebivališta i boravišta građana,

b) dokaz o članovima zajedničkog kućanstva:

- preslike osobnih iskaznica odnosno uvjerenja MUP-a o prebivalištu članova zajedničkog kućanstva,

c) dokazi o ostvarenom prihodu svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjenom za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca:

- potvrde poslodavaca i drugih isplatitelja prihoda o visini plaće, naknade plaće i drugog dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva koji je zaposlen ili samostalno obavlja djelatnost ili je ostvario drugi prihod (mirovina, naknada za bolovanje, rodiljne i roditeljske potpore, naknada za nezaposlene, naknada po ugovoru o djelu, drugi prihodi koji podliježu oporezivanju sukladno Zakonu o porezu na dohodak),

- ugovor o stambenom kreditu, dokazi o uplaćenim ratama u prethodnoj godini,

- ugovor o najmu stana, dokazi o uplaćenoj najamnini u prethodnoj godini.

______________________________________

(Ime i prezime roditelja podnositelja zahtjeva)

______________________________________

               (Adresa prebivališta)

OIB:__________________________________

Telefon: ____________________

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA

Radi utvrđivanja iznosa sufinanciranja redovitog programa predškolskog odgoja iz sredstava Proračuna Grada Zagreba od 1. siječnja 2014. za dijete sukladno odredbama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2014. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/13), pod kaznenom i materijalnom odgovornošću dajem sljedeću izjavu.

Upoznat/a sam da zajedničko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Izjavljujem da zajedničko kućanstvo čine:

Dijete – korisnik redovitog programa predškolskog odgoja:

1._____________________________________, ____________, _______________________

                       Ime (ime oca-majke) i prezime                             datum rođenja                                   OIB

   _____________________________________________,_____________________________________________

               adresa prebivališta                                                      vrsta prihoda koje ostvaruje / nema prihoda

            Ostali članovi zajedničkog kućanstva - srodnici djeteta:

2. _____________________________, _____________, ___________, _________________

           Ime (ime oca-majke) i prezime                srodstvo s djetetom     datum rođenja                        OIB

     _____________________________________________, ___________________________________________

               adresa prebivališta                                                      vrsta prihoda koje ostvaruje / nema prihoda

3. _____________________________, _____________, ___________, _________________

           Ime (ime oca-majke) i prezime                 srodstvo s djetetom     datum rođenja                        OIB

     _____________________________________________, ___________________________________________

               adresa prebivališta                                                       vrsta prihoda koje ostvaruje / nema prihoda

4. _____________________________, _____________, ___________, _________________

           Ime (ime oca-majke) i prezime                 srodstvo s djetetom     datum rođenja                         OIB

     _____________________________________________, ___________________________________________

               adresa prebivališta                                                       vrsta prihoda koje ostvaruje / nema prihoda

5. _____________________________, _____________, ___________, _________________

           Ime (ime oca-majke) i prezime                 srodstvo s djetetom     datum rođenja                         OIB

     _____________________________________________, ___________________________________________

               adresa prebivališta                                                      vrsta prihoda koje ostvaruje / nema prihoda

6. _____________________________, _____________, ___________, _________________

           Ime (ime oca-majke) i prezime                 srodstvo s djetetom     datum rođenja                         OIB

     _____________________________________________, ___________________________________________

               adresa prebivališta                                                       vrsta prihoda koje ostvaruje / nema prihoda

7. _____________________________, _____________, ___________, _________________

           Ime (ime oca-majke) i prezime                 srodstvo s djetetom     datum rođenja                         OIB

     _____________________________________________, ___________________________________________

               adresa prebivališta                                                       vrsta prihoda koje ostvaruje / nema prihoda

Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u ovoj izjavi točni i potpuni te ovlašćujem Naslov da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju programa predškolskog odgoja djeteta u dječjem vrtiću.

Zagreb, ________________________                      _________________________________

                                                                       (potpis roditelja podnositelja zahtjeva)

________________________________________

(Ime i prezime roditelja podnositelja zahtjeva)

_____________________________________

                   (Adresa prebivališta)

OIB: __________________________

Telefon: _______________________

  

I Z J A V A  

O PRIHODIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA U 2013.

 

kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su dolje navedeni podaci istiniti i da služe za utvrđivanje prava na sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja iz sredstava proračuna Grada Zagreba za moje dijete ___________________________________________, korisnika usluga Dječjeg vrtića ___________________________________________.

Ukupni prihod svih članova zajedničkog kućanstva ostvaren u 2013. godini umanjen za iznos poreza i prireza

 

Broj članova zajedničkog kućanstva

 

Ukupan iznos plaćenih rata stambenog kredita u 2013. godini za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji

 

Ukupan iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu u 2013. godini za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca

 

Zagreb, _________ 2014.

                                                                                                                                                                                                        _______________________________

                                                                       (Potpis roditelja podnositelja zahtjeva)

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
Više informacija Prihvaćam sve kolačiće Odbijam