SADRŽAJ WEB STRANICE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST DV MALI SVIJET...................................................................... © 2022 Dječji vrtić "Mali svijet". Sva prava zadržana.

DJEČJI VRTIĆ  "MALI SVIJET"

BOROVIK 5, LUČKO

ZAGREB

S T A T U T

DJEČJEG VRTIĆA "MALI SVIJET"

 

Zagreb, srpanj 2018.

 

 

 

            Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) ,  a u svezi sa člankom 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Mali svijet", nakon predhodne suglasnosti osnivača Sandre Tomšić od 03.07.2018. na sjednici održanoj dana 04.07.2018. godine, donosi ovaj :

S T A T U T

 

DJEČJEG VRTIĆA  "Mali svijet"

(pročišćeni tekst)

 1. OPĆE ODREDBE

 

  Članak 1.

            Ovim se Statutom uređuje ustrojstvo Dječjeg vrtića  "Mali svijet" , Borovik 5, Lučko, Zagreb , (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), status, naziv i sjedište Dječjeg vrtića, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, djelatnost Dječjeg vrtića, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg vrtića, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela u upravljanju Dječjim vrtićem, djelokrug i način rada stručnih tijela, način donošenja općih akata, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Dječjeg vrtića.

Članak 2.

            Dječji vrtić je javna predškolska ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe  skrbi o djeci predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvaruje programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

                                                                                                             Članak 3.

            Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Sandra Tomšić, prof (u daljnjem tekstu: Osnivač).

           

 1. NAZIV I SJEDIŠTE

                                                                                                           Članak 4.

            Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Dječji vrtić  "Mali svijet".

            Sjedište Dječjeg vrtića je u Zagrebu, Borovik 5, Lučko.    

            Dječji vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar.

                                                                                                         Članak 5.

            Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom Osnivača.

                                                                                                        Članak 6.

            Naziv Dječjeg vrtića mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na objektima u kojima obavlja svoju djelatnost.

Natpisna ploča Dječjeg vrtića sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: »Republika Hrvatska« i naziv Dječjeg vrtića koji se ističe na zgradi njegovog sjedišta. U drugim zgradama područnog objekata u kojima obavlja djelatnost natpisna ploča sadrži naziv i sjedište područnog objekta

III ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

                                                                                                       Članak 7.

            Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj.

            Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa Dječji vrtić, te poduzima pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića sukladno zakonu i ovom Statutu.

            Ravnatelj vodi stručni rad dječjeg vrtića i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.

            Ravnatelj  Dječjeg vrtića ima sve ovlasti u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar, osim:

            - nastupati kao druga ugovorna strana i sa Dječjim vrtićem zaključivati ugovore, u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun druge osobe ili u ime i za račun drugih osoba.,

            - zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00 kuna.

            Za zaključivanje ugovora navedenih u stavku 4. alineji 1 ovoga članka ravnatelju je potrebna posebna ovlast Upravnog vijeća ili Osnivača.

            Za iznose veće od iznosa navedenog u stavku 4. alineji 2. ovoga članka ravnatelj je ovlašten zaključivati ugovor ako je predhodno o tome odluku donijelo Upravno vijeće.

                                                                                                               Članak 8.

            Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Dječji vrtić u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 9.

U pravnom prometu Vrtić koristi dva pečata i štambilj

Pečati su okruglog oblika  od kojih je jedan sa grbom Republike Hrvatske.

Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog je oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisan natpis: Republika Hrvatska, naziv i sjedište vrtića, a u sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske.

Pečatom s grbom Republike Hrvatske se ovjeravaju akti koje donosi vrtić u okviru javnih ovlasti.

Drugi pečat okruglog je oblika promjera 30 mm na kojem je u sredini natpis: "MALI SVIJET", uz gornji obod: DJEČJI VRTIĆ, a uz donji obod BOROVIK 5 - ZAGREB.

Štambilj je četvrtastog oblika, širine 8 mm i dužine 37 mm, i u njemu je upisan pun naziv i sjedište Dječjeg vrtića

                                                                                                     Članak 10.

            Pečatom se ovjeravaju isprave i akti u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima državne uprave i jedinica lokalne samouprave.

            Štambilj se upotrebljava za odgovarajuće administrativno-financijsko poslovanje Dječjeg vrtića.                                                          

            Broj, način uporabe i čuvanja pečata i štambilja svojim aktom uređuje ravnatelj Dječjeg vrtića.
       IV IMOVINA DJEČJEG VRTIĆA I ODGOVORNOST ZA NJEGOVE OBVEZE                                                                               Članak 11.

                                                                                                  Članak11.

            Imovinu Dječjeg vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva.

            Imovinom raspolaže Dječji vrtić pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Statutom.

            Imovinu Dječjeg vrtića čine sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora.

                                                                                               Članak 12.

            Ako  Dječji vrić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužan je

upotrebljavati tu dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.

            O raspodjeli dobiti Dječjeg vrtića može odlučivati i Osnivač sukladno zakonu.

                                                                                      Članak 13.

            Za obveze u pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

            Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Dječjeg vrtića.

                                                                                     Članak 14.

            Dječji vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača:

            - steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu,

            - steći, opteretiti ili otuđiti pokretnu imovinu pojedinačna vrijednost koje prelazi 40.000,00 kuna,

            - dati u zakup objekte i prostore Dječjeg vrtića,

            - mijenjati namjenu objekata i prostora,

            - promijeniti djelatnost,

            - osnivati drugu pravnu osobu.

                                                          

 1.  V DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

                                                                                        Članak 15.

            Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i naobrazba te skrb o djeci predškolske dobi od navršenih 12 mjeseci do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje po određenom programu za dijete.

            U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić organizira i provodi:

            - redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

            - programe za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju,

            - programe za darovitu djecu predškolske dobi,

            - programe predškole,

            - programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja,

            - druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

            Programe iz stavka 2. ovoga članka Dječji vrtić provodi uz prethodnu suglasnost ministarstava zaduženog za obrazovanje.

Članak 16.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića

                                                          

Članak 17.

            Dječji vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu, a odgojno obrazovni rad obavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 18.

            Dječji vrtić može mijenjati djelatnost samo uz suglasnost Osnivača. Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je dječji vrtić osnovan proširuje djelatnost izvođenjem novih programa ili dječji vrtić mijenja program, dječji vrtić obvezan je prije početka izvođenja programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti ministarstvu nadležnom za obrazovanje. Ako se zbog proširenja djelatnosti izvođenjem novih programa ili izmjene programa mijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za početak obavljanja djelatnosti, dječji vrtić je dužan prije početka provedbe programa podnijeti zahtjev za izdavanjem rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima. Nakon pribavljene suglasnosti te nakon izvršnosti rješenja, dječji vrtić može započeti s izvođenjem novih programa odnosno izmijenjenog programa.

                                                                                                           Članak 19.

            Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada, koji se donosi za svaku pedagošku godinu.

            Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno-obrazovnog rada, programe zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programe socijalne skrbi, kao i druge programe koje Dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.

Članak 20.

            Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

            Dječji vrtić dužan je Osnivaču dostaviti godišnji plan i program rada te izvješće o njegovu ostvarivanju.

 1. VI NACIONALNI KURIKULUM I KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA

Članak 21.

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića.

Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i sadržaje svih aktivnosti i programa, pristupe i načine rada s djecom rane i predškolske dobi, odgojno- obrazovne ciljeve po područjima razvoja djece i njihovim kompetencijama te vrednovanje.

Nacionalni kurikulum donosi ministar nadležan za obrazovanje.

Kurikulum dječjeg vrtića donosi upravno vijeće dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

Dječji vrtić dužan je osigurati upis djece prema planu upisa koji donosi osnivač, a u skladu s propisanim standardima i normativima Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.

Članak 22.

Dječji vrtić dužan je ustrojiti pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju te drugu evidenciju u skladu sa zakonom.

Članak 23.

Dječji vrtić skrbi o zdravstvenom stanju i prehrani djece za vrijeme boravka djece u Dječjem vrtiću u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 24.

            Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Dječjeg vrtića u cilju ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja.

            Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarili primjereni rezultati

rada u procesu predškolskog odgoja djece, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te rad Dječjeg vrtića kao javne službe.

            Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, radna mjesta u Dječjem vrtiću i rad Dječjeg vrtića kao javne službe.

Članak 25.

            Unutarnjim ustrojstvom  Dječjeg vrtića osigurava se ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja usklađenim obavljanjem stručno-pedagoških, pravnih, administrativnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova.

Članak 26.

            U Dječjem vrtiću ustrojava se i provodi odgojni-naobrazbeni rad s djecom raspoređenom u skupine cjelodnevnog i poludnevnog boravka, a prema potrebi mogu se uvesti i kraći dnevni boravci, te višednevni boravci djece.

            Programi iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se i provode sukladno propisanom pedagoškom standardu predškolskog odgoja.

Članak 27.

            U Dječjem vrtiću rad s djecom organizira se u jasličnim i vrtičkim odgojnim skupinama.

            Broj djece u odgojnim skupinama i dob djece u pojedinim odgojnim skupinama te normativi neposrednog rada odgojitelja u skupini određuju se u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe

Članak 28.

            Programi zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece i programi socijalne skrbi ostvaruju se u Dječjem vrtiću sukladno odlukama nadležnih ministarstava.           

Članak 29.

            Stručno pedagoški poslovi ostvaruju se u svezi s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u odgojnim skupinama i na razini Dječjeg vrtića, radi zadovoljavanja potreba i interesa djece, te stvaranja primjerenih uvjeta za

rast i razvoj svakog djeteta u dopunjavanju obiteljskog odgoja u suradnji s roditeljima i neposrednim dječjim okružjem.

Članak 30.

            Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Dječjeg vrtića i njegovog poslovanja kao javne službe, vođenja propisane dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada Dječjeg vrtića, obavljanja računovodstveno-financijskih i drugih administrativno-stručnih poslova potrebnih za rad i poslovanje Dječjeg vrtića i ostvarivanje prava i obveza zaposlenika Dječjeg vrtića

Članak 31.

            Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje plana i programa, te drugi potrebiti uvjeti za rad i poslovanje Dječjeg vrtića prema propisanim standardima predškolskog odgoja.

Članak 32.

            Tjedno radno vrijeme Dječjeg vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja te zadovoljavanja potreba djece i njihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba, u pravilu u pet radnih dana. Rad subotom organizira se prema potrebama korisnika, a u skladu s odlukom Osnivača.

            Radno vrijeme Dječjeg vrtića za djecu koja ostvaruju programe određuje se sukladno vrsti, sadržaju i trajanju programa.

            Dječji vrtić radnim danom prima stranke od 8.00 do 16.00 sati. Uredovno vrijeme može se preraspodijeliti u okviru 40-satnog radnog tjedna, a prema potrebama korisnika.

            Dnevni odmor zaposlenika Dječjeg vrtića organizira se tako da se osigurava ostvarivanje programa, nadzor nad djecom, te omogući kontakt sa strankama.

Članak 33.

            Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor, te uredovno vrijeme za rad sa strankama, roditeljima odnosno skrbnicima djece, te drugim građanima,

utvrđuje se godišnjim planom i programom rada, u skladu s odlukama Osnivača i općim aktima Dječjeg vrtića.

            Dječji vrtić je dužan, putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu

odnosno uredovnom vremenu za rad s građanima, roditeljima odnosno skrbnicima, te drugim strankama.

VIII. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

Članak 34.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet (5) članova:

 - jedan (1)član upravnog vijeća bira se iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića,

- tri (3)člana imenuje Osnivač

- jednog (1) člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Dječjeg vrtića.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine i oni ponovno mogu biti imenovani odnosno birani.

Članak 35.

            Članove Upravnog vijeća - predstavnike Osnivača imenuje Osnivač na način propisan svojim općim aktom.

Članak 36.

            Člana Upravnog vijeća - predstavnika roditelja djece korisnika usluga Dječjeg vrtića biraju roditelji na sastanku koji u tu svrhu saziva predsjednik Upravnog vijeća ili osoba koju on ovlasti.

            Svaki roditelj može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog vijeća.

            Glasovanje se obavlja javno dizanjem ruku.

            Za člana Upravnog vijeća izabran je onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih roditelja.

            Izbori su pravovaljani ako je sastanku nazočno najmanje 10% roditelja.

Članak 37.

Izbori za članove Upravnog vijeća moraju se održati najmanje 15 dana prije isteka mandata članova Upravnog vijeća.

Nakon izbora članova Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića te određivanja predstavnika osnivača i roditelja korisnika usluga Dječjeg vrtića, saziva se prva konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća.

Prvu sjednicu Upravnog vijeća saziva ravnatelj.

Na prvoj sjednici verificiraju se mandati izabranih odnosno imenovanih članova Upravnog vijeća.

Na prvoj sjednici Upravnog vijeća bira se predsjednik Upravnog vijeća i njegov zamjenik.

Članak 38.

Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi javnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Za predsjednika može ponovno biti imenovana ista osoba.

 Za predsjednika može biti izabran svaki član Upravnog vijeća.

Članak 39.

Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva te vodi sjednice vijeća. U slučaju kad je predsjednik Upravnog vijeća spriječen, pripremu i vođenje obavlja član vijeća kojega je za to pismeno ovlastio predsjednik. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu vijeća i na pismeni zahtjev trećine članova vijeća.

 Članak 40.

U p r a v n o  v i j e ć e

 1. Donosi na prijedlog ravnatelja:

- Statut uz suglasnost osnivača,

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača,

- Godišnji plan i program rada ,

- Kurikulum dječjeg vrtića

- Financijski plan i financijsko izvješće,

 - Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno zakonu.

 1. Odlučuje uz suglasnost osnivača

 - o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnin

- o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine pojedinačne vrijednosti koja prelazi 70.000,00 kuna,

- o raspodjeli dobiti u skladu s odlukama osnivača,

- promjeni djelatnosti Dječjeg vrtića,

- o davanju u zakup objekta i prostora Dječjeg vrtića ili mijenjanju namjene objekta i prostora,

 - o upisu djece u vrtić i o mjerilima upisa.

 1. Predlaže i podnosi osnivaču:

- promjenu naziva i sjedišta Dječjeg vrtića,

- statusne promjene,

- prijedlog za imenovanje i razrješenje ravnatelja,

- izvješće i program rada Dječjeg vrtića.

 1. Razmatra:

- predstavke i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad Dječjeg vrtića.

 1. Predlaže ravnatelju:

- mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Dječjeg vrtića,

 - osnovne smjernice za rad i poslovanje Dječjeg vrtića.

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.

Članak 41.

Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna najmanje polovica članova, a za prijedlog imenovanja i razrješenja ravnatelja i za donošenje Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, te Godišnjeg plana i programa rada i Kurikuluma Dječjeg vrtića sjednici mora biti nazočno najmanje dvije trećine članova.

Upravno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova.

Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

Članak 42.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Dječjeg vrtića. Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozovu predsjednik vijeća i ravnatelj Dječjeg vrtića, ili se pozovu prema zaključku Upravnog vijeća.

Članak 43.

Članu Upravnog vijeća prestaje dužnost ako: - sam zatraži razrješenje, - ne ispunjava dužnosti člana odnosno predsjednika, - svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša, - izgubi pravo na obavljanje dužnosti, Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća pokreće vijeće ili tijelo koje ga je imenovalo. Odluku o razrješenju donosi tijelo koje je izabralo odnosno imenovalo člana Upravnog vijeća. U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća novi član imenuje se u roku 30 dana i na vremensko razdoblje koje je prestalo u mandatu članu Upravnog vijeća koji je razriješen.

Članak 44.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu u skladu s odlukom osnivača.

Članak 45.

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća pobliže se određuje Poslovnikom.

 

 1. IX RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 46.

            Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića.

            Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa Dječji vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića, odgovara za zakonitost rada Dječjeg vrtića, predlaže plan i

program rada Dječjeg vrtića, provodi odluke Upravnog vijeća, donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem Dječjeg vrtića iz svog djelokruga, donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa zaposlenika na određeno vrijeme do 90 dana, potpisuje ugovore o radu i druge akte Dječjeg vrtića, podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Dječjeg vrtića, organizira rad i obavlja raspored zaposlenika, odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada zaposlenika Dječjeg vrtića, osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu

Dječjeg vrtića, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića.

Članak 47.

            Ravnatelj, u sklopu svojih ovlaštenja, može drugoj osobi dati specijalnu ili generalnu punomoć za zastupanje u pravnom prometu.

            Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj pri njenom izdavanju.

            O izdavanju generalne punomoći ravnatelj je dužan izvijestiti Upravno vijeće.

Članak 48.

            Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

            Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.

            Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.

            Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem.

Članak 49.

            Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića u skladu sa zakonom i statutom.

            Natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje se najkasnije tri mjeseca prije isteka vremena na koje je ravnatelj imenovan.

            Natječaj za ravnatelja traje 15 dana, a objavljuje se u javnom glasilu.

            U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.

            Kandidati se obavještavaju o izboru u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 50.

            Po isteku roka za podnošenje prijava Upravno vijeće otvara i razmatra sve pristigle prijave s priloženom dokumentacijom, utvrđuje jesu li prijave potpune i dostavljene u roku te ispunjavaju li kandidati propisane uvjete.

            Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga Osnivaču zajedno s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Članak 51.

            Osnivač dostavlja svim prijavljenim kandidatima obavijest o izboru, s poukom o pravu pregleda natječajnog materijala i pravu na sudsku zaštitu.

            Osoba koja je podnijela prijavu na natječaj može pobijati tužbom odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrani kandidat ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

            Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o izboru.

Članak 52.

            Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

            Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja ali najdulje na vrijeme od godinu dana.

Članak 53.

            Ravnatelj Dječjeg vrtića može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan:

            - ako ravnatelj sam zatraži razrješenje,

            - ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,

            - ako ravnatelj ne ispunjava zakonom i drugim propisima ili općim aktima Dječjeg vrtića utvrđene obveze.

            Prije donošenja odluke o razrješenju ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

            U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja.

Članak 54.

            Upravno vijeće utvrđuje prijedlog za razrješenje ravnatelja i prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja i dostavlja ih Osnivaču.

            U slučaju razrješenja ravnatelja i imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića je dužno raspisati natječaj za izbor ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Članak 55.

            Protiv odluke o razrješenju ravnatelj ima pravo tužbom tražiti sudsku zaštitu prava, ako smatra da je bio povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom.

            Tužba se podnosi nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana primitka odluke o razrješen

 

 1. X. STRUČNA I DRUGA TIJELA VRTIĆA

Članak 56.

            Odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću čine Odgojiteljsko vijeće.

            Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i općim aktima Dječjeg vrtića.

Članak 57.

Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti.

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama.

Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova vijeća.

Sjednice Odgojiteljskog vijeća obvezne su za sve odgojitelje, stručne suradnike i zdravstvene djelatnike.

Sjednice se održavaju prema potrebi a najmanje četiri puta tijekom pedagoške godine.

Na sjednicama se vodi zapisnik, koji potpisuju predsjedavajući i zapisničar.

 1. XI. RODITELJI ODNOSNO SKRBNICI DJECE

 

Članak 58.

            Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja Dječji vrtić surađuje s roditeljima odnosno skrbnicima djece korisnika usluga.

            Suradnja Dječjeg vrtića s roditeljima odnosno skrbnicima djece ostvaruje se putem individualnih razgovora, sastanka skupine roditelja i na drugi način.

            Roditelji odnosno skrbnici djece sudjeluju u upravljanju Dječjim vrtićem na način utvrđen zakonom i ovim Statutom.

Članak 59.

            Roditelji odnosno skrbnici dužni su pratiti rad i napredovanje djece, odazvati se pozivima Dječjeg vrtića i s njim surađiva.

Članak 60.

            Ostvarivanje prava i obveza roditelja odnosno skrbnika djece, te suradnja između roditelja odnosno skrbnika i Dječjeg vrtića pobliže se uređuje posebnim pravilnikom.

XII. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 61.

Osnivač Dječjeg vrtića dužan je osigurati sredstva za osnivanje i rad. Dječji vrtić naplaćuje usluge od roditelja, odnosno skrbnika djece sukladno mjerilima propisanim od strane Osnivača te dobiva sufinanciranje od Grada ili općine.

Financijsko poslovanje Dječjeg vrtića obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 62.

            Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

Članak 63.

            Dječji vrtić za svaku godinu donosi financijski plan i financijska izvješća.        

            Ako se ne donese financijski plan za slijedeću poslovnu godinu do 31. prosinca tekuće godine, donosi se privremeni financijski plan za razdoblje od tri mjeseca.

            Dječji vrtić je dužan dostaviti Osnivaču financijski plan te periodična i godišnja financijska izvješća.

Članak 64.

            Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je ravnatelj Dječjeg vrtića.

            Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlasti ravnatelja, potpisuje voditelj računovodstva.

XIII. OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

Članak 65.

            Dječji vrtić ima slijedeće opće akte:

            - Statut,

            - Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, 

            - Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, te o

              suradnji između roditelja i Vrtića

            - Pravilnik o zaštiti od požara,

            - Pravilnik o zaštiti na radu,

            - Poslovnik o radu Upravnog vijeća,

               - Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća

            - druge opće akte koje donosi Upravno vijeće, sukladno zakonu, propisu donesenom na temelju zakona i ovom Statutu.

Članak 66.

            Opći akti Dječjeg vrtića stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, a iznimno ako je to propisano općim aktom i ako postoje za to opravdani razlozi danom objave na oglasnoj ploči.

XIV. RADNICI DJEČJEG VRTIĆA

Članak 67.

 1. Odgojno obrazovni radnici i ostali radnici

 U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnici te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica. Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovoga članka, u dječjim vrtićima rade i druge osobe koje obavljaju administrativno-tehničke i pomoćne poslove (u daljnjem tekstu: ostali radnici). Odgojno-obrazovni radnici u dječjem vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka. Odgovarajuću vrstu obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika te razinu i vrstu obrazovanja ostalih radnika u dječjem vrtiću pravilnikom propisuje ministar nadležan za obrazovanje.

Članak 68.

 1. Zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću Radni odnos u dječjem vrtiću zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja. Odluku o objavi natječaja donosi upravno vijeće. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjeg vrtića, a rok za primanje prijava kandidata ne može biti kraći od osam dana. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez natječaja:

– kad obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnoga odnosa na temelju natječaja, ali ne dulje od 60 dana,

– kad potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana. Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. ovoga Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete. S osobom iz stavka 5. ovoga članka sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme, do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.

Odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa donosi upravno vijeće na prijedlog ravnatelja. Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu, o zasnivanju radnog odnosa odlučuje ravnatelj.

Članak 69.

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena na kaznu zatvora (neovisno o tome je li izrečena uvjetna ili bezuvjetna kazna) za neko od kaznenih djela počinjenih s namjerom protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, krivotvorenja, te bilo koje drugo kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta ili korištenjem djeteta ili maloljetne osobe, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu. Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od prekršajnih djela za nasilničko ponašanje, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu. Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u stavku 3. ovoga članka. Ako osoba u radnom odnosu u dječjem vrtiću bude pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, dječji vrtić kao poslodavac otkazat će ugovor o radu bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka izvanrednim otkazom ugovora o radu, u roku od 15 dana od dana saznanja za pravomoćnu osudu, a nakon isteka tog roka redovitim otkazom ugovora o radu uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika, u kojem će slučaju poslodavac, istodobno uz otkazivanje ugovora o radu, od radnika zahtijevati da odmah prestane raditi tijekom otkaznog roka. Ako dječji vrtić kao poslodavac sazna da je protiv osobe u radnom odnosu u dječjem vrtiću pokrenut i vodi se kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, udaljit će osobu od obavljanja poslova do obustave kaznenog, odnosno prekršajnog postupka, odnosno najduže do pravomoćnosti sudske presude, uz pravo na naknadu plaće u visini dvije trećine prosječne mjesečne plaće koju je osoba ostvarila u tri mjeseca prije udaljenja od obavljanja poslova.

Ako je pravomoćnim rješenjem obustavljen kazneni, odnosno prekršajni postupak pokrenut protiv radnika ili je pravomoćnom presudom radnik oslobođen odgovornosti, radniku će se vratiti obustavljeni dio plaće od prvog dana udaljenja. Osoba koja je pravomoćno osuđena, odnosno protiv koje je pokrenut kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka ili prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela iz stavka 3. ovoga članka, ne može obavljati poslove u dječjem vrtiću niti kao vanjski suradnik dječjeg vrtića. U dječjem vrtiću ne mogu raditi ni osobe kojima je izrečena zabrana rada ili im je prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece. Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu.

 1. XV. SINDIKAT I RADNIČKO VIJEĆE

Članak 70.

Utemeljenje radničkog vijeća i sindikata u Vrtiću je slobodno.

 

XVI. JAVNOST RADA

Članak 71.

Rad Dječjeg vrtića je javan.

Objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i načinu rada Dječjeg vrtića kao javne službe na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, kao i davanje informacija u sredstvima javnog priopćavanja, upoznaje se javnost odnosno roditelji, skrbnici, građani i druge pravne osobe s organizacijom rada Dječjeg vrtića, uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Dječjeg vrtića, te radom Dječjeg vrtića kao javne ustanove.

Dječji vrtić obvezan je omogućiti pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i to :

 1. pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,
 2. davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina: - neposrednim davanjem informacije,

- davanjem informacije pisanim putem,
- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
- dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
- na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Članak 72.

Dječji vrtić je dužan dati svakom korisniku na njegov zahtjev obavijest o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, te davati potrebne podatke i upute u primjerenom roku, sredstvima javnog priopćavanja, a na njihov zahtjev davati informacije o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u odgovarajuću dokumentaciju.

Dječji vrtić će uskratiti davanje informacija odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona zakonom ili Statutom određena kao službena, poslovna, znanstvena ili umjetnička tajna te kad se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba.

Članak 73.

 Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Dječjeg vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili radnik Dječjeg vrtića kojeg on ovlasti.

XVII. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

                                                                                           Članak 74.

Poslovnom tajnom smatraju se:

 • dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,
 • podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Dječjem vrtiću,
 • mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,
 • dokumenti koji se odnose na obranu,
 • plan fizičke i tehničke zaštite zaposlenika i imovine Dječjeg vrtića
 • druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Dječjeg vrtića i njegovog Osnivača.

Članak 75.

            Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi zaposlenici Dječjeg vrtića bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.

            Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Dječjem vrtiću.

Članak 76.

            Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na očevid tijelima ovlaštenim zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koje obavljaju.

Članak 77.

            Profesionalnom tajnom se smatra: sve što odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici, kao i drugi zaposlenici Dječjeg vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima, te čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima.

Članak 78.

            O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga ovlaštena osoba.

            Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

XVIII. NADZOR

Članak 79.

Nadzor nad provedbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i propisa donesenih na temelju tog zakona obavlja Ministarstvo nadležno za obrazovanje. Inspekcijski nadzor provodi prosvjetna inspekcija u skladu s posebnim zakonom. Stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojitelja i stručnih suradnika provode u granicama djelokruga Ministarstva nadležnog za obrazovanje, stručno-pedagoški nadzornici i druge stručne osobe koje ovlasti ministar nadležan za obrazovanje. Zdravstveno-inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršenjem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u dijelu koji se odnosi na prehranu djece, obavlja Ministarstvo nadležno za zdravstvo – sanitarna inspekcija. Nadzor nad stručnim radom u primjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u dijelu koji se odnosi na socijalnu skrb djece organizira i provodi Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb.

U provođenju nadzora ravnatelj, Upravno vijeće i drugi zaposlenici Dječjeg vrtića dužni su surađivati s ovlaštenim tijelima i osobama koje provode nadzor.

                                              

XIX. ZAŠTITA OKOLIŠA

Članak 80

            Zaposlenici Dječjeg vrtića imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju mjere zaštite i unapređivanja okoliša.

            O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki zaposlenik je dužan upozoriti ravnatelja i Upravno vijeće.

            Zaposlenik može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu.

            Nepoduzimanje mjera zaštite okoliša čini težu povredu radne obveze.

                                  

Članak 81.

            Dječji vrtić izvođenjem odgojno-obrazovnog programa naročitu pozornost posvećuje odgoju djece glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.

Članak 82.

            Dječji vrtić samostalno ili zajedno s roditeljima odnosno skrbnicima, tijelima državne uprave i lokalne uprave i samouprave na svom području, te drugim pravnim osobama djeluje u cilju oplemenjivanja radnog prostora i okoliša Dječjeg vrtića.

            Program rada Dječjeg vrtića na provedbi zaštite okoliša sastavni je dio godišnjeg programa rada.

 1. XX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 83.

            Ovaj pročišćeni tekst Statuta donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz prethodnu suglasnost osnivača. Osnivač Sadra Tomšić dala je suglasnost 04.07. 2018. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: ______________________

 

Članak 84.

Ovaj pročišćeni tekst Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Mali svijet".

Pročišćeni tekst Statuta je objavljen na oglasnoj ploči dana 05.07 2018. godine, te je stupio na snagu dana 12.07. 2018. godine.

Članak 85.

Stupanjem na snagu ovog pročišćenog teksta Statuta prestaje važiti Statut Dječjeg vrtića "Mali svijet",

RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA

_______________________________

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
Više informacija Prihvaćam sve kolačiće Odbijam