SADRŽAJ WEB STRANICE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST DV MALI SVIJET...................................................................... © 2022 Dječji vrtić "Mali svijet". Sva prava zadržana.

Na temelju članka 21.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 50. Statuta Dječeg vrtića Mali svijet, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali svijet“ je na 1. sjednici održanoj 25. .08.2017. godine, na prijedlog ravnateljice, donijelo Kurikulum Dječjeg vrtića Mali svijet za pedagošku godinu 2017/2018.


.KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA MALI SVIJET

ZA PEDAGOŠKUGODINU

2017./2018.Zagreb, rujan 2017.

OSNOVNI PODACI O DJEČJEM VRTIĆU:

Županija: Grad Zagreb

Br.tel.: 01/6530-380

Br. mob: 098/614-931

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.OIB: 90083259367

Osnivač : Sandra Tomšić, prof pedagogije

Godina osnivanja: 2005.

Podružnice: Borovik 5, Lučko – osnovana 2006

Unčanska 5, Lučko – osnovana 2012

Hojnikova 21, Lučko – osnivanje predviđeno tokom  rujna 2017, uporabna dozvola od 2 mj. 2017.

Unčanska 5, Lučko – proširenje predviđeno tokom  rujna 2017.
Sadržaj

 1. KURIKULUM 4
  1. O kurikulumu 4
  2. Iz Nacionalnog okvirnog kurikuluma 5
   • Svrha i važnost predškolskoga kurikuluma 5
   • Struktura predškolskoga kurikuluma 6
   • Područja kompetencijskih dimenzija 6
  3. Naša misija 7
  4. Naša misija ................................................................................................................... 7
  5. Naši ciljevi......................................................................................................................7
 2. PROGRAMI 9
  1. Redoviti programi 9
  2. Kraći programi 26
   • Sportska igraonica 26

 1. KURIKULUM

1.1.O kurikulumu

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje je novi dokument iz ovog podruĉja koji polazi od postojećih nacionalnih dokumenata (Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991.), Konvencije o pravima djeteta (2001.), Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (2011.), Smjernica za strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (2012.) i Priruĉnika za samovrednovanje ustanova ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (2012.), primjera dobre odgojno-obrazovne prakse u Republici Hrvatskoj i svijetu te od znanstvenih studija o dosezima u podruĉju inicijalnog obrazovanja i profesionalnog razvoja odgojitelja i drugih struĉnih djelatnika vrtića, publiciranih u poljednjih dvadeset godina.

Nacionalni kurikulum sadrţi polazišta, vrijednosti, naĉela i ciljeve, generirane iz višegodišnjih iskustva razvoja odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma vrtića u Republici Hrvatskoj i  dosega hrvatskih i međunarodnih znanstvenika.

Kurikulum vrtića predstavlja implementaciju Nacionalnoga kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u pojedinome vrtiću s obzirom na njegove posebnosti. Kurikulum vrtića u svakoj ustanovi oblikuje se s obzirom na specifiĉan kontekst tj. njezinu kulturu te kulturu i tradiciju okruţenja u kojem se ustanova nalazi. Kvalitetu kurikuluma vrtića odreĊuju kontekstualni uvjeti u njemu (kvaliteta prostorno-materijalnog i socijalnog okruţenja te organizacijska kultura), koje se kontinuirano propituje i unapreĊuje.

Kurikulum našeg vrtića je teorijska osnova na kojoj se zasniva odgojno-obrazovni rad djeĉjeg vrtića, predstavlja osobnu iskaznicu vrtića i odraz naše vlastite odgojno-obrazovne filozofije. Sadrži našu misiju i viziju, vrijednosti, naĉela, polazišta, definira naš program rada, smjer profesionalnog razvoja i osiguravanje kvalitete vrednovanjem programa i drugih segmenata našeg rada.

1.2. Iz nacionalnog okvirnog kurikuluma

1.2.1. Svrha i važnost predškolskog kurikuluma

Svrha i važnost predškolskog odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpuni i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i, posredno, kvaliteti njegovog obiteljskog života.Svrha je predškolskog odgoja i obrazovanja osigurati takve uvjete koji jamče razvoj svih sposobnosti svakog djeteta te osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.U ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja stvaraju se materijalni i kadrovski uvjeti te društveno okružje za kvalitetan život djeteta.Nacionalni okvirni kurikulum pretpostavlja stvaranje uvjeta za cjelovit razvoj djeteta u ustanovama predškolskoga odgoja i obrazovanja, poštujući pritom razvojne i druge čimbenike (osobne potrebe,obitelj, zajednica, vrijednosti, prava i sl.). Na taj se način potiče razvoj kompetencija koje su nužne pojedincu za snalaženje i aktivno sudjelovanje u svakodnevnom osobnom te kasnije profesionalnom i društvenom životu. Nizom aktivnosti i poticaja stvaraju se osnove za razvijanje svih djetetovih sposobnosti kako za učenje, tako i za njegovu samostalnost u učenju. Djetetova sadašnja i buduća dobrobit svrha je djelovanja svih izravnih i neizravnih sudionika odgoja i obrazovanja. Odgojno-obrazovno djelovanje različitih sudionika odgoja, osobito roditelja i odgojitelja, zahtijeva njihovo međusobno razumijevanje i suradnju čime se ostvaruju jedinstveno shvaćeni i prihvaćeni bitni ciljevi odgoja i obrazovanja prema potrebama i razvojnim mogućnostima djeteta.

1.2.2. Struktura predškolskoga kurikuluma

Temeljna struktura predškolskoga kurikuluma podijeljena je na tri velika potpodručja u kojima dijete stječe kompetencije: slika o sebi, o drugia (obitelj, druga djeca, uža društvena zajednica, vrtić i lokalna zajednica), svijet oko mene (prirodno i šire društveno okružje, kulturna baština, održivi razvoj).

U svakom potpodručju određuju se sadržaji koji povezuju pedagoške i psihološke dimenzije odgojno-obrazovnoga procesa. Prema uvjetima, sadržajima i aktivnostima neposrednoga odgojno- obrazovnoga rada ostvaruju se ciljevi kojima se potiče cjelokupni tjelesni, intelektualni, psihofizički, emocionalni, moralni i duhovni razvoj djeteta.

1.2.3. Područja kompetencijskih dimenzija

Temeljna znanja: usvajanje i praktična uporaba pojmova i predodžbi kojima dijete razumije i objašnjava sebe, svoje ponašanje i izbore, odnose s drugim osobama u svom okruženju te sa svijetom u kojem živi i koji ga okružuje. Očekuje se da dijete usvoji informacije, tj. izgradi znanja koja mu omogućavaju nesmetanu komunikaciju s vršnjacima i odraslima, te međudjelovanje sa sadržajima učenja, osiguraju mu kvalitetnu prilagodbu trenutačnomu okruženju te ga kvalitetno osposobe za izazove koji ga očekuju kao što je, primjerice, polazak u školu.

Vještine i sposobnosti: stjecanje i razvoj vještina učenja, povezivanja sadržaja, logičkog mišljenja, argumentiranja, zaključivanja i rješavanja problema; sposobnost propitivanja vlastitih ideja i zamisli djeteta te argumentirano iznošenje vlastitih načina razmišljanja; sposobnost identifikacije različitih izvora učenja i njihove raznovrsne primjene; preuzimanje inicijative, (samo) organizacije vlastitih aktivnosti i vještina vođenja; sposobnost razumijevanja vlastitih potreba (tjelesnih, emocionalnih, spoznajnih, socijalnih, komunikacijskih i sl.) i potreba drugih te njihova zadovoljavanja na društveno prihvatljiv način;sposobnost uspostavljanja, razvijanja i održavanja kvalitetnih odnosa s drugom djecom i odraslima, razumijevanje i poštivanje različitosti među ljudima, sposobnost odgovornog ponašanja prema sebi, drugima i okružju, tolerancija u komunikaciji s drugima, samostalnost u obavljanju aktivnosti, stvaranje i zastupanje novih ideja,sposobnost promišljanja i samoprocjene vlastitog rada i postignuća.

Vrijednosti i stavovi: prihvaćanje i razvijanje vrijednosti obitelji, zajednice i društva.

  1. Naša misija:Naša misija je utemeljena na suvremenoj humanistiĉko razvojnoj koncepciji koja podrazumjeva razvoj cjelokupne ličnosti svakog djeteta, uvažavajući individualne potrebe i interese djece, kulturu obitelji i zajednice u kojoj živimo.  1. Naša vizija

Naša vizija je stvaranje vrtića kao mjesta gdje je svako dijete jednako vžţno, jedinstveno i posebno, mjesto razvoja najboljih mogućnosti razvoja za sve uključene u proces: djecu djelatnike i roditelje.1.5. Naši cilj

Zadržati i čuvati ozračje malog vrtića koji njeguje obiteljsku atmosferu u kojoj se djeca i odrasli međusobno poznaju i uvažavaju. Veličinu vrtića nikad ne širiti više od 5 odgojnih skupina ili 120 djece i tome odgovarajući broj djelatnika. U naših 11 godina postojanja to se pokazalo kao najkvalitetnije ozračje u kojem je moguće djelovati brzo i fleksibilno kada to kurikulum zahtjeva, a međusobna komunikacija je opuštena, manje formalna, a time i puno iskrenija i kvalitetnija.

Vrijedosti u takvom okruženju

 • za dijete

 • veća sigurnost
 • veća mogućnost razvoja samostalnosti
 • lakše stvaranje fleksibilnog prostora koji potiče istraživanje, inicijativu i kreativnost
 • veća međusobna tolerancija
 • češća inicijativa
 • lakše odgovorno ponašanje

 • za roditelje

 • lakša komunikacija s djelatnicima
 • veći osjećaj sigurnosti za sebe i dijete
 • veće povjerenje

 • za ozračje

Prostorno , materijalno i vremensko okruženje:

 • fleksibilan dnevni ritam
 • lakša organizacija prostora koji je funkcionalan i siguran
 • bogata ponuda raznovrsnog i primjerenog materijala
 • okružje lakše zrcali zaposlene i njihovu sliku djetetu

Među odgojno obrazovnim djelatnicima:

 • lakša i brža međusobna komunikacije
 • osnaživanje kvalitete međusobnih odnosa kroz svakodnevnu komunikaciju
 • lakši razvoj refleksivne prakse kroz svakodnevnu komunikaciju

Sukladno nabrojanom postavljeni su slijedeći glavni ciljevi ustanove  razvojni ciljevi kurikuluma Dječjeg vrtića „Mali svijet:

 1. Planiranje temeljiti na praćenju i prepoznavanju individualnih kompetencija djece
 2. Poboljšanje komunikacije i kvalitete odnosa
 3. Osnaživanje timskog rada

 1. PROGRAMI

2.1 Redoviti 10 satini program

I MATERIJALNI I VREMENSKI OKVIR

Dječji vrtić "Mali svijet" radi na tri lokacije sa slijedećim brojem odgojnih skupina i djece:

OBJEKT

BROJ SKUPINA

BROJ DJECE

BROJ ODGOJITELJA

Borovik 5, Lučko

2

55

4

Unčanska 5, Lučko

2

38

4

Hojnikova 21, Lučko

1

25

2

 1. a) radno vrijeme

Radno vrijeme Vrtića usklađivat će se prema potrebama djece i roditelja, a odvijat će se u vremenu od 7.00 do 16.30 sati uz organizirano dežurstvo u trajanju:

 • jutarnje dežurstvo: od 6.00 do 7.00 sati
 • poslijepodnevno dežurstvo: od 16.30 do 17.30 sati.

Vrtić će raditi redovno od ponedjeljka do petka, a subotom samo u iznimnim situacijama, a prema potrebama djece i roditelja.

 1. b) ostalo stručno tehničko i administrativno osoblje

Tabela 1

 

Broj djelatnika

Potrebna stručna sprema

Ravnatelj

1

VSS

Psiholog

1/2

VSS

Viša medicinska sestra

1/2

VŠS

Spremačica-pomoćna kuharica

4

SSS

     
     

Ukupno

6

 

Četiri odgojiteljice će tokom ove pedagoške godine izaći na stručni ispit.

 1. c) radno vrijeme

Prema Zakonu o radu radnici će ispunjavati tjedni fond od 40 sati. Radni tjedan ravnatelja i pomoćno-tehničkog osoblja je 40 sati tjedno raspoređeno prema potrebama rada i djece.

Struktura fonda sati odgajatelja u okviru 40-satnog tjedna prikazana je u tabeli 2:

Tabela 2

Vrsta posla

Broj sati

Neposredni rad s djecom

28,5 sati

Pripremanje, planiranje i valorizacija

Pripremanje

2,5 sata

 

Planiranje i valorizacija

2,5 sata

Suradnja s roditeljima

Roditeljski sastanci

0,5 sata

 

Individualne konzultacije

0,5 sata

Stručno usavršavanje

1,0 sat

Pauza

2,5 sata

 1.     d) obogaćivanje programa

Vrtić će prema potrebama djece i roditelja ponuditi i organizirano zimovanje i ljetovanje, kao oblik višednevnog boravka u prirodi. Pažnja će se posvećivati izboru mjesta u kojem će djeca boraviti, što će isključivo ovisiti o zadovoljavanju svih protrebnih uvjeta i standarda s obzirom na dob djece. Voditelji progama zimovanja i ljetovanja bit će odgajatelji Vrtića u suradnji sa specijaliziranim voditeljima-učiteljima (npr. plivanja, skijanja...)

 1. e) materijalni uvjeti

Prostor Dječjeg vrtića je primjeren potrebma djece kako bi se ona mogla pravilno tjelesno, umno i emocionalno razvijati. Uređen je tako da zadovoljava njihove potrebe, te mu dopušta rast i razvoj.

Namještaj je svojom veličinom  primjeren tjelesnoj građi djece, a omogućava fleksibilno prilagođavanje trenutnim potrebama i uglavnom će je multifunkcionalan. Prostor je uređen po principu organizacije interesnih kutića. Kutići su formirani prema potrebama, interesima i sposobnostima djece.

Vanjski prostor je uređen također po principu poštovanja optimalnog dječjeg razvoja i primjereno njihovim potrebama.

Vrtić razvija svoju internu knjižnicu, te ju konstantno nadopunjavana najnovijom stručnom literaturom za odgajatelje i roditelje.

Pedagoške godine 2017/2018 želimo legalizirati proširenje objekta Unčanska 5 za još jednu skupinu (130m2 prostora), ali nećemo upisivati dodatnu djecu, već ćemo rasteretiti objekt u Boroviku 5, te mlađu skupinu premjestiti u primjereniji i veći prostor.

Vrtić na lokaciji Borovik 5 time će dobiti sportsku dvoranu veličine 50 m2 sa pripadajućom opremom i sanitarnim čvorom.

Objekt Borovik 5 ima i dodatnu multifunkcionalnu prostoriju u kojoj  se održavaju sastanci djelatnika, roditelja i eventualno organizirale igraonice (osim sportske) prema interesima djece i roditelja i programima odobrenima od Ministarstva kulture obrazovanja i športa.

Također imamo u planu otvaranje objekta s jednom skupinom u objektu Hojnikova 21 (isključivo za potrebe djece s prebivalištem u Općini Stupnik) koji je početkom godine dobio i uporabnu dozvolu. Ukoliko Općina Stupnik osnuje vlastitu predškolsku ustanovu, vjerojatno će i prestati potreba smještaja djece s prebivalište u Općini Stupnik u tom objektu. Ako se to dogodi, objekt će biti zatvoren.

II NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

Zadaci za unapređenje organizacije njege i skrbi za tjelesni rast i razvoj djece:

Vrtić ima sklopljen ugovor o pripremi i distribuciji hrane s obrtom „Dobra kuhinja" iz Zagreba.

Temeljem Ugovora sa Zavodom za javno zdrastvo o suradnji na uvođenju HACCP sustava kontrole, pomoćno-tehničko osoblje upoznato je i provodi sve potrebne radnje predviđene HACCP sustavom

 1. Higijensko-epidemiološki nadzor nad osobljem i objektima
 2. Organizacija, unapređivanje i valorizacija njege i skrbi za tjelesni rast i razvoj djece
 3. Praćenje psihofizičkog razvoja djece
 4. Prevencija oboljenja djece
 5. Prevencija povreda
 6. Prevencija intoksinacije
 7. Neprestano podizanje kvalitete života u vrtiću
 8. Hitne intervencije i prva pomoć

a njihova operacionalizacija je razrađena u Tabeli 3

Tabela 3

ZADACI

SADRŽAJI

NOSIOCI

ROK IZVRŠNJA

1. Higijensko-epidemiološki nadzor

redovito provođenje zdr. Pregleda djelatnika u Zavodu za javno zdravstvo

Zavod za javno zdravstvo

tokom godine

 

redovita bakteriološka analiza namirnica i radnih površina u kuhinji

sanitarna inspekcija

tokom godine

 

praćenje epidemiološke situacije i provođenje preventivnih mjera za suzbijanje zaraznih bolesti

Zavod za javno zdravstvo

tokom godine

 

održavanje ritma čišćenja prostora i okoline

tehničko osoblje. viša medicinska sestra

tokom godine

 

pravodobna deratizacija i deinsektizacija

"ID90"-d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

2 puta godišnje i po potrebi

 

briga o ovjetima čuvanja , pripremanja i distribucije hrane

kuharica, obrt «Dobra kuhinja»

tokom godine

2. Organizacija, unapređivanje i valorizacija njege i skrbi za tjelesni rast i razvoj djece

uvodni razgovor s roditeljima novoprimljene djece

Ravnatelj

tokom godine

 

organizacija adaptacionog perioda za novoprimljenu djecu

ravnatelj, odgajatelji

rujan

 

vođenje zdravstvenih kartona djece

viša medicinska sestra

tokom godine

 

praćenje pobola djece prema priloženim liječničkim potvrdama

viša medicinska sestra

tokom godine

 

praćenje povreda djece nastalih u vrtiću i kod kuće

viša medicinska sestra

tokom godine

 

nabava kvalitetne hrane za doručak i međuobroke, te suradnja s vanjskim suradnikom-dobavljačem glavnog obroka

ravnatelj, pomoćna kuharica, viša medicinska sestra

tokom godine

3. Praćenje psihofizičkog razvoja i očuvanja zdravlja djece, te terapeutski postupci

otkrivanje i procjena zdravstvenog statusa kod prijema nove djece (interiew, zdravstveni list liječnika)

viša medicinska sestra,nadležni liječnik, logoped

tokom godine

 

praćenje zdravstvenog statusa djece

odgajatelji, viša medicinska sestra roditelji

tokom godine

 

praćenje razvoja govora djece

Odgajatelji

tokom godine

 

praćenje odvijanja tjelesnih aktivnost

Odgajatelji

tokom godine

 

praćenje adaptacije

ravnatelj, odgajatelji,viša medicinska sestra

tokom mjeseca u kojem se odvija adaptacija

 

stomatološki preventivni pregledi

stomatolog, odgajatelji

tokom godine

 

ortopedski preventivni pregledi

Ortoped

tokom godine

 

organizacija ljetovanja i zimovanja

ravnatelj, odgajatelji, roditelji

1 godišnje

 

praćenje procjepljenosti djece

viša medicinska sestra

tokom godine

 

antropometrijska mjerenja djece

viša medicinska sestra, odgojitelji

1 puta godišnje

 

poduzimanje preventivnih mjera za očuvanje života i zdravlja djece u uvjetima boravka djece u vrtiću

svi djelatnici

tokom godine

 

identifikacija djece s teškoćama u psihofizičkom razvoju i upućivanje stručnim službama

odgajatelji, vanjski suradnici (psiholog, logoped, defektolog), roditelji

prema potrebi tokom godine

4. Prevencija oboljenja

pravilna izmjena ritma aktivnosti u toku dana, te redoviti boravak na zraku

Odgajatelji

tokom godine

 

izolacija bolesne djece

viša medicinska sestra ,odgajatelji, roditelji

tokom godine

 

otkrivanje, prevencija i praćenje kroničnih bolesti djece

viša medicinska sestra, Dom zdravlja

tokom godine

5. Prevencija povreda

pravilna higijena i održavanje igračaka, prostora dnevnog boravka i sanitarija

tehničko osoblje, odgajatelji

tokom godine

 

uređenje igrališta

tehničko osoblje

tokom godine

6. Prevencija intoksinacije

korištenje epidemiološki ispravne hrane

viša medicinska sestra, kuharica, sanitarna inspekcija, obrt "Dobra kuhinja"

tokom godine

 

pravilna deponacija otpada i sredstava za čišćenje

tehničko osoblje

tokom godine

 

nabava i korištenje ekološki prihvatljivih sredstava za dezinfekciju

tehničko osoblje, poduzeće "Alca"

tokom godine

7. Podizanje kvalitete života u vrtiću

nabava opreme za optimalizaciju zdravstvenog stanja djece, suradnja s proizvođačima sanitetskog materijala i opreme “Medika”

Ravnatelj

tokom godine

8. Hitne intervencije i prva pomoć

Osposobljavanje odgojnih djelatnika za efikasne načine ponašanja u hitnim i kriznim situacijama po zdravlje djece

ravnatelj, poduzeće "Energoatest zaštita"

Tokom godine

 

Pružanje prve pomoći

viša medicinska sestra,  Odgojitelji, liječnik Doma zdravlja

Tokom godine

III ODGOJNO-NAOBRAZBENI RAD

Bitna zadaća unapređivanja odgojno-naobrazbenog rada sukladno humanističkoj koncepciji predškolskog odgoja je slijediti razvojne osobine i potrebe djeteta:

 1. Osiguravanje uvjeta za kvalitetnim i pravilnim zadovoljenjem osnovnih potreba, uvažavajući pravo djeteta na zdravlje i pravo na izbor: fleksibilno zadovoljavanje svih potreba: za hranom (samoposluživanje), za odmorom, za kretanjem, za uzimanjem tekućine, kulutrno-higijenske potrebe (navikavanje na adekvatno korištenje sanitarija, pranje ruku, pranje zubića)
 2. Unapređivanje kvalitete:
 1. a) organizacije prostora i
 2. b) fleksibilna organizacija ritma dana (aktivnosti) koje su u skladu s djetetovim potrebama
 3. c) komunikacije i rješavanja problemnih situacija
 4. Razvijanje svih potencijala djece imajući u vidu humanističko razvojnu koncepciju kroz izražavanje svoje osobnosti, radoznalosti, optimizma, povjerenja, dajući mu mogućnost da se osjeća sigurno, samopouzdano, te da stvori pozitivnu sliku o sebi i drugima
 5. Rad s djecom s posebnim potrebama u tijesnoj suradnji s roditeljima i ustanovama za rehabilitaciju: maksimalno nastojati optimalno zadovoljiti specifične potrebe s obzirom na teškoću u razvoju, a također i omogućiti uspješnu integraciju u aktivnost s ostalom djecom
 6. Planiranje rada na osnovi proučavanja razvojnih potreba djece:
 7. a) rad na efikasnoj izradi pedagoške dokumentacije prema Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN, broj 83, 2001)
 8. c) razvijanje kvalitetnog načina dokumentiranja djetetovog razvoja (dosjei djece, praćenje dječjih uradaka, video snimki, anegdostskih bilježaka)

Tabela 4

ZADAĆE

OBLIK

SADRŽAJ

NOSIOCI

1.

Skupno

Definiranje ciljeva i zadaće za kvaliteno zadovoljavanje djetetovih potreba hranom, odmorom, kretanjem, uzimanjem tekućine, zadovoljavanjem kulturno-higijeskh potreba

odgojitelji, ostali radnici

   

Valorizacija i procjena rezultata i definiranje slijedećih zadaća na osnovi postignutih

 
 

Individualni

Primjena definiranih zadaća u praksi

odgojitelji, ostali radnici

   

Promišljenje i samoprocjena vlastitog rada na osnovi procjene kvalitete zadovoljenja djetetovih potreba

 
   

Izrada dnevnih zapažanja

 

2.

Skupni

Razrada organizacije prostora, ritma dana i poticja koji omogućuje optimalno zadovoljavanje svih djetetovih potreba

odgojitelji, ostali djelatnici

   

Materijalna i organizacijska priprema

 
 

Na nivou Vrtića

Fleksibilna organizacija rada ostalog osoblja koja će biti u skladu s kvalitetnim zadovoljavanjem potreba i interesa djece

ravnatelj, ostali djelatnici

 

Individualni

Provođenje u praksi

odogjitelji, ostali djelatnici

   

Valorizacija

 

3.

Skupni

Priprema i usklađivanje razrade pisanja plana i dokumentiranja događaja u skupini

Najvažniji zadatak: promišljanje prakse

odgojitelji

   

Razmjena iskustava

 
   

Valorizacija

 
 

Individualni

Izrada plana i dokumentacije

odgojitelji

Sve zadaće će se provoditi akcijski tj. implementacija određenog oblika rada bit će valorizirana na osnovi rezultata promatranja funkcioniranja i reakcija djece. Na osnovi dobivenih rezultata planirat će se daljnje intervencije u prostoru odnosno radu, a sve sa svrhom što kvalitetnijeg provođenja odgojno-naobrazbenog rada.

Polazišta u radu s djecom će biti:

 • bogata opskrba centara aktivnosti materijala koji će omogućiti što raznolikija iskustva u dodiru s okolinom
 • što slobodnija interakcija djece s materijalom (djetetov interes je glavni vodić u manipulaciji materijalom)
 • omogućiti što bogatiju interakciju dijete-dijete, te poticati kvalitetnu komunikaciju, rješavanje problema, nenasilno rješavanje sukoba, u sklopu toga omogućiti mu da upozna sve oblike rada: individualni, u paru i skupni
 • posebno će biti naglašeno područje odgoja za ljudska prava ravnajući se prema Nacionalnom programu odgoja i obrazovanja za ljudska prava (Vlada Republike Hrvatske, Nacionalni odbor za obrazovanje o ljudskim pravima, Zagreb, 1999.), te aktivnosti iz priručnika Živjeti i učiti prava (Maleš, Milanović, Stričević, Filozofski fakultet, Zagreb, 2003) i to kroz zadaće:
 1. afirmacije pojedinca
 2. odnosa s drugima
 3. osjećaj pripadnost zajednici
 4. prihvaćanje svijeta kao cjeline

Zadaci će se ostvarivati kroz

 1. stvaranje pozitivnog ozračja u cijelokupnoj Ustanovi (pozitivan odnos prema djeci, pozitivni odnosi među djelatnicima, timski rad djelatnika)
 2. svakodnevne situacije u kojima će se poštivati prava svih uključenih u proces
 3. planski stvorene situacije na nivou skupine i na nivou Vrtića
 • razvijanje ekološke svijesti i očuvanja okoline
 • razvijanje pozitivne slike o sebi i drugima, te učenje o ljudskim i dječim pravima i načinima njihove primjene u svakodnevici.
 • Organizacija prostora i rada u svrhu poticanje motornog, spoznajnog, govornog i emocionalnog razvoja djeta, te razvoja percepcije ( vid, sluh, opip, okus, njuh)
 • Djeca će imati mogućnost ostvariti komunikaciju kroz niz kreativnih aktivnosti:
 1. neverbalne i verbalne
 2. cjelokupnim tijelom (motorikom)
 3. glazbenim sredstvima
 4. likovnim sredstvima
 5. scenskim sredstvima
 6. primjerenim oblicima stvaralaštva i umjetnosti (glazba, film, ples, likovnost, pripovjedanje)
 7. razvijanje pismene komunikacije

IV NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

Bitne zadaće unapređivanja i usavršavanja odgojnih radnika su:

 1. Utjecati na nivo stručne kompetencije i autonomnosti odgojitelja skupnim i individualnim oblicima usavršavanja iz područja pedagogije, psihologije i komunikologije.

- u pedagoškoj godini 2017/2018 nastavljamo s edukacijom „Upravljanje problemnim situacijama“ pod vodstvom prof. Dr. Sci. Nevenke Modrić

 1. Organizacija skupnih oblika stručnog usavršavanja unutar Ustanove kroz sjednice Odgojiteljskog vijeća, radionice – interne aktive i radne dogovore
 2. Kontinuirani rada na kvaliteti timskog rada – jednom tjedno pregledavanje snimki aktivnosti unutar svake skupine (prema izboru odgajateljica), te njihova zajednička valorizacija i planiranje daljnjih aktivnosti

Program usavršavanja će biti otvoren tijekom godine i može doći do izmjena.

Individualni planovi stručnog usavršavanja odgojnih djelatnika strukturirani su na osnovi bitnih zadaća odgojno-obrazovnog rada i osobnih interesa.

Vještine koje će trebati savladati svaki odgajatelj i usavršavati ih tokom rada su:

 • osjetljivost na potrebe i osjećaje drugih
 • senzibilnost za grupnu dinamiku
 • sposobnost slušanja
 • taktičnost
 • spremnost na suradnju
 • osjećaj za vrijeme
 • fleksibilnost
 • kreativnost
 • smisao za humor
 • sklonost konstantnom učenju
 • razvoj samokritičnosti i spremnost na promjene

Četiri odgojiteljice-pripravnice ove će pedagoške godine navršiti godinu dana staža, te će pristupiti stručnom ispitu.

V SURADNJA S DJETETOVOM OBITELJI

Suradnja s obitelji zasnivat će se na aktivnom uključivanju svih njenih članova kao korisnika, kreatora i procjenjivača programa. Obitelji će se omogućiti da uvidi važnost vrtića i njegovog okruženja kao bitnog segmenta u razvoju djeteta i u ostvarivanju njegovih prava, te zadovoljavanja njegovih proteba.

Zadaće za unapređenje suradnje s djetetovom obitelji:

 1. Stručna i planski osmišljena interakcija s roditeljima kroz kako provjerene, tako i nove oblike suradnje
 2. Informiranje i komuniciranje putem web stranice Vrtića, Facebook stranice i e-maila
 3. Kvalitetno osmišljavanje pismene komunikacije s obitelji (“kutića za roditelje”, brošure, letci, dokumentacija o djeci...)
 4. Uvažavanje potreba djece i mišljenja roditelja u realizaciji i provedbi svih zadaća
 5. Svakodnevna interakcija po potrebi

Tabela 6

OBLIK

VRSTA

SADRŽAJ

NOSIOCI

VRIJEME

Skupni sastanci i susreti

Na nivou Vrtića

1. Skupni sastanak s roditeljima novoupisane djece

Ravnatelj odgojitelji, viša medicinska sestra, logoped

Rujan

   

2. Radionice za roditelje

Ravnatelj

Tokom godine

   

3. Unapređenje kvalitete sadržaja internet stranice dječjeg vrtića

Ravnatelj

Tokom godine

 

Unutar skupine

1. Uvodni sastanak s roditeljima novoupisane djece

Ravnatelj odgojitelji, viša medicinska sestra

Rujan

   

2. Redovni skupni komunikacijski sastanci

Odgojitelji

Listopad, prosinac,ožujak lipanj

   

3. Sudjelovanje u životu skupine

Odgojitelji, viša medicinska sestra

Tokom godine

   

4. Posjet djece roditeljskom domu i radnom mjestu roditelja

Odgojitelji

Tokom godine

   

5. Izrada kvalitetnih oblika pisane komunikacije (brošure, letci, kutić za roditelje)

Odgojitelji ravnatelj, viša medicinska sestra

Tokom godine

Individualna suradnja

Na nivou Vrtića

1. Uvodni razgovor prilikom upisa djeteta u Vrtić

Ravnatelj odgojitelji

Srpanj, kolovoz

   

2. Stručne konzultacije

Ravnatelj odgojitelji

Tokom godine

 

Unutar skupine

1. Svakodnevne konzultacije na inicijativu roditelja i odgojitelja

Odgojitelji, viša medicinska sestra

Svaki dan tokom godine

   

2. Individualne konzultacije prema potrebi roditelja ili prema mišljenju odgojitelja

Ravnatelj odgojitelji, viša medicinska sestra

Tokom godine

VI SURADNJA S DRUŠTVENIM OKRUŽENJEM

Bitne zadaće:

  1. Obogaćivanje djetetovog života dodatnim sadržajima u i izvan vrtićkog okruženja
  2. Kvalitetnije zbrinjavanje djece i potpunije zadovoljavanje njihovih potreba
  3. Unapređivanje odgojno-obrazovnog procesa i podizanje razine stručne kompetencije svih djelatnika Vrtića

Tabela 7

ČIMBENIK

SADRŽAJ

VRIJEME

- Ministarstvo prosvjete i športa

- Agencija za odgoj i obrazovanje

- Gradski ured za obrazovanje, kulturu i znanost

- Lokalna uprava

- Učiteljska akademija

- Hrvatski Zavod za zapošljavanje

- konzultacije

- zapošljavanje novih djelatnika i praćenje pripravničkog staža

- verifikacija programa

- stručno usavršavanje (skupovi, savjetovanja, seminari)

Tokom godine

- Dom zdravlja

- Institut za zaštitu majki i djece, Klaićeva 16, Zg

- Zavod za javno zdravstvo

- zdravstvena zaštita djece

- prepoznavanje i rehabilitacija djece s posebnim potrebama

- praćenje razvoja djece  (antropometrijska mjerenja)

- Ugovor o poslovnoj suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo

Redovitim ritmom tokom godine

- Centar za kulturu “Novi Zagreb”

- Osobe i ustanove za organizaciju odgojno-zdravstvenih programa

- Kulturne ustanove (kazališta, muzeji, knjižnice, kina)

- uredništva časopisa Zrno, Dijete Vrtić Obitelj, Radost, Školske novine

- organizacija posjeta izložbama, kazališnim i kino prestavama

- organizacija zimovanja i ljetovanja i ostalih rekreativnih programa (klizanje, plivanje)

- promicanje predškolske djelatnosti

- upoznavanje struke s dostignućima našeg Vrtića

Tokom godine

- Crkva

- Župni ured

- unapređenje i dopuna vjerskog odgoja

Posebno u vijeme blagdana

- drugi vrtići na području Zagreba i Zagrebačke županije

- Sekcija predškolskih pedagoga

- Udruga Palestra

- Županijsko vijeće odgojitelja

- Županijsko vijeće pedagoga

- razmjena iskustava i unapređivanje struke

- susreti djece i odgojitelja

Tokom godine

- vanjski suradnici: prof. dr. sci. Nevenka Modrić

- unapređivanje rada najnovijih spoznajama iz područja predškolskog odgoja i komunikacije

Tokom godine

Mediji

- HTV

- dnevni listovi

-lokalne radio postaje

- promicanje predškolske djelatnosti

Tokom godine

VII FINANCIRANJE

Troškove 10-satnog primarnog programa snosit će:

  1. roditelji djece

  1. jedinica lokalne uprave u kojoj je adresa boravišta djeteta: Općina Stupnik i Grad Zagreb, Općina Sveta Nedjelja, Grad Samobor


2.2 Kraći program

Provoditi ćemo i kraći program sporstke igraonice dva puta tjedno po 45 minuta u suradnji s vanjskim suradnicima TK Gomiš i tako  utjecati na cjelokupni razvoj djeteta, a naročito njegove tjelesne sposobnosti

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
Više informacija Prihvaćam sve kolačiće Odbijam