SADRŽAJ WEB STRANICE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST DV MALI SVIJET...................................................................... © 2022 Dječji vrtić "Mali svijet". Sva prava zadržana.

DJEČJI VRTIĆ «MALI SVIJET»

BOROVIK 5

10250 LUČKO, ZAGREB


PROGRAM RADA

U DJEČJEM VRTIĆU “MALI SVIJET”

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.vrtić-color

U Zagrebu, 3.9.2018.

SADRŽAJ str.

 1. MATERIJALNI I VREMENSKI OKVIR 3

 1. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 6
 1. ODGOJNO-NAOBRAZBENI RAD 11

 1. NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA 15

 1. SURADNJA S DJETETOVOM OBITELJI 16

 1. SURADNJA S DRUŠTVENIM OKRUŽENJEM 18

 1. FINANCIRANJE 20

 1. MATERIJALNI I VREMENSKI OKVIRDječji vrtić "Mali svijet" planira raditi na dvije  lokacije sa slijedećim brojem odgojnih skupina i djece:

OBJEKT

BROJ SKUPINA

BROJ DJECE

BROJ ODGOJITELJA

Borovik 5, Lučko

2

40

4

Unčanska 5, Lučko

2

30

4

 1. a) radno vrijeme

Radno vrijeme Vrtića usklađivat će se prema potrebama djece i roditelja, a odvijat će se u vremenu od 7.00 do 16.30 sati uz organizirano dežurstvo u trajanju:

 • jutarnje dežurstvo: od 6.00 do 7.00 sati
 • poslijepodnevno dežurstvo: od 16.30 do 17.30 sati.

Vrtić će raditi redovno od ponedjeljka do petka, a subotom samo u iznimnim situacijama, a prema potrebama djece i roditelja.

 1. b)  stručno tehničko i administrativno osoblje

Tabela 1

   

Broj djelatnika

Potrebna stručna sprema

 

Odgajatelji

8

VŠS

 

Ravnatelj

1

VSS

 

Psiholog

1/2

VSS

 

Zdravstvena voditeljica

8 sati tjedno

VŠS

 

Spremačica-pomoćna kuharica

4

SSS

       
 

Ukupno

6

 

Jedna odgojiteljica će tokom ove pedagoške godine izaći na stručni ispit.

 1. c) radno vrijeme

Prema Zakonu o radu radnici će ispunjavati tjedni fond od 40 sati. Radni tjedan ravnatelja i pomoćno-tehničkog osoblja je 40 sati tjedno raspoređeno prema potrebama rada i djece. Radno vrijeme psihologa je 20 sati tjedno i radno vrijeme zdravstvene voditeljice je 8 sati tjedno

Struktura fonda sati odgajatelja u okviru 40-satnog tjedna prikazana je u tabeli 2:

Tabela 2

Vrsta posla

Broj sati

Neposredni rad s djecom

28,5 sati

Pripremanje, planiranje i valorizacija

Pripremanje

2,5 sata

Planiranje i valorizacija

2,5 sata

Suradnja s roditeljima

Roditeljski sastanci

0,5 sata

Individualne konzultacije

0,5 sata

Stručno usavršavanje

1,0 sat

Pauza

2,5 sata

 1.     d) obogaćivanje programa

Vrtić će prema potrebama djece i roditelja ponuditi i organizirano zimovanje i ljetovanje, kao oblik višednevnog boravka u prirodi. Pažnja će se posvećivati izboru mjesta u kojem će djeca boraviti, što će isključivo ovisiti o zadovoljavanju svih protrebnih uvjeta i standarda s obzirom na dob djece. Voditelji progama zimovanja i ljetovanja bit će odgajatelji Vrtića u suradnji sa specijaliziranim voditeljima-učiteljima (npr. plivanja, skijanja...)

 1. e) kraći program

Provoditi ćemo i kraći program sporstke igraonice dva puta tjedno po 45 minuta u suradnji s vanjskim suradnicima TK Gomiš i tako  utjecati na cjelokupni razvoj djeteta, a naročito njegove tjelesne sposobnos

 1. f) materijalni uvjeti

Prostor Dječjeg vrtića je primjeren potrebma djece kako bi se ona mogla pravilno tjelesno, umno i emocionalno razvijati. Uređen je tako da zadovoljava njihove potrebe, te mu dopušta rast i razvoj.

Namještaj je svojom veličinom  primjeren tjelesnoj građi djece, a omogućava fleksibilno prilagođavanje trenutnim potrebama i uglavnom će je multifunkcionalan. Prostor je uređen po principu organizacije interesnih kutića. Kutići su formirani prema potrebama, interesima i sposobnostima djece.

Vanjski prostor je uređen također po principu poštovanja optimalnog dječjeg razvoja i primjereno njihovim potrebama.

Vrtić razvija svoju internu knjižnicu, te ju konstantno nadopunjavana najnovijom stručnom literaturom za odgajatelje i roditelje.

Pedagoške godine 2018/2019 želimo legalizirati proširenje objekta Unčanska 5 za još jednu skupinu (130m2 prostora), ali nećemo upisivati dodatnu djecu, već ćemo rasteretiti objekt u Boroviku 5, te mlađu skupinu premjestiti u primjereniji i veći prostor.

Vrtić na lokaciji Borovik 5 time će dobiti sportsku dvoranu veličine 50 m2 sa pripadajućom opremom i sanitarnim čvorom.

Objekt Borovik 5 ima i dodatnu multifunkcionalnu prostoriju u kojoj  se održavaju sastanci djelatnika, roditelja i eventualno organizirale igraonice (osim sportske) prema interesima djece i roditelja i programima odobrenima od Ministarstva kulture obrazovanja i športa.

Vanjsko igralište dobit će na kvaliteti polaganjem 120 m2 umjetne trave na dosad zemljani teren. Polaganjem umjetne trave riješit će se i problem odvodnje oborinske vode koja je dosad stvarala problem izlaska na dvorište zbog stvaranja mnogobrojnih lokvi i blata. Podloga umjetne trave će biti od drenažnog materijala, te će time i boravak na zraku djece biti češći nego prije.

II NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

Zadaci za unapređenje organizacije njege i skrbi za tjelesni rast i razvoj djece:

Vrtić ima sklopljen ugovor o pripremi i distribuciji hrane s obrtom „Dobra kuhinja" iz Zagreba.

Temeljem Ugovora sa Zavodom za javno zdrastvo o suradnji na uvođenju HACCP sustava kontrole, pomoćno-tehničko osoblje upoznato je i provodi sve potrebne radnje predviđene HACCP sustavom

 1. Higijensko-epidemiološki nadzor nad osobljem i objektima
 2. Organizacija, unapređivanje i valorizacija njege i skrbi za tjelesni rast i razvoj djece
 3. Praćenje psihofizičkog razvoja djece
 4. Prevencija oboljenja djece
 5. Prevencija povreda
 6. Prevencija intoksinacije
 7. Neprestano podizanje kvalitete života u vrtiću
 8. Hitne intervencije i prva pomoć

a njihova operacionalizacija je razrađena u Tabeli 3

Tabela 3

ZADACI

SADRŽAJI

NOSIOCI

ROK IZVRŠNJA

1. Higijensko-epidemiološki nadzor

redovito provođenje zdr. Pregleda djelatnika u Zavodu za javno zdravstvo

Zavod za javno zdravstvo

tokom godine

redovita bakteriološka analiza namirnica i radnih površina u kuhinji

sanitarna inspekcija

tokom godine

praćenje epidemiološke situacije i provođenje preventivnih mjera za suzbijanje zaraznih bolesti

Zavod za javno zdravstvo

tokom godine

održavanje ritma čišćenja prostora i okoline

tehničko osoblje. zdravstvena voditeljica

tokom godine

pravodobna deratizacija i deinsektizacija

"ID90"-d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

2 puta godišnje i po potrebi

briga o ovjetima čuvanja , pripremanja i distribucije hrane

kuharica, obrt „Malt cattering“

tokom godine

2. Organizacija, unapređivanje i valorizacija njege i skrbi za tjelesni rast i razvoj djece

uvodni razgovor s roditeljima novoprimljene djece

Psiholog

tokom godine

organizacija adaptacionog perioda za novoprimljenu djecu

Psiholog, ravnatelj, odgajatelji

Rujan

vođenje zdravstvenih kartona djece

zdravstvena voditeljica

tokom godine

praćenje pobola djece prema priloženim liječničkim potvrdama

zdravstvena voditeljica

tokom godine

praćenje povreda djece nastalih u vrtiću i kod kuće

zdravstvena voditeljica

tokom godine

nabava kvalitetne hrane za doručak i međuobroke, te suradnja s vanjskim suradnikom-dobavljačem glavnog obroka

ravnatelj, pomoćna kuharica, zdravstvena voditeljica

tokom godine

3. Praćenje psihofizičkog razvoja i očuvanja zdravlja djece, te terapeutski postupci

otkrivanje i procjena zdravstvenog statusa kod prijema nove djece (interiew, zdravstveni list liječnika)

Psiholog, zdravstvena voditeljica, nadležni liječnik,

tokom godine

praćenje zdravstvenog statusa djece

odgajatelji, zdravstvena voditeljica roditelji

tokom godine

praćenje razvoja govora djece

Odgajatelji

tokom godine

praćenje odvijanja tjelesnih aktivnost

Odgajatelji

tokom godine

praćenje adaptacije

Psiholog, ravnatelj, odgajatelji,zdravstvena voditeljica

tokom mjeseca u kojem se odvija adaptacija

stomatološki preventivni pregledi

stomatolog, odgajatelji

tokom godine

ortopedski preventivni pregledi

Ortoped

tokom godine

organizacija ljetovanja i zimovanja

ravnatelj, odgajatelji, roditelji

1 godišnje

praćenje procjepljenosti djece

zdravstvena voditeljica

tokom godine

antropometrijska mjerenja djece

zdravstvena voditeljica

1 puta godišnje

poduzimanje preventivnih mjera za očuvanje života i zdravlja djece u uvjetima boravka djece u vrtiću

svi djelatnici

tokom godine

identifikacija djece s teškoćama u psihofizičkom razvoju i upućivanje stručnim službama

Psiholog, zdravstvena voditeljica, odgajatelji, vanjski suradnici (logoped, defektolog), roditelji

prema potrebi tokom godine

4. Prevencija oboljenja

pravilna izmjena ritma aktivnosti u toku dana, te redoviti boravak na zraku

Odgajatelji

tokom godine

izolacija bolesne djece

zdravstvena voditeljica ,odgajatelji, roditelji

tokom godine

otkrivanje, prevencija i praćenje kroničnih bolesti djece

zdravstvena voditeljica, Dom zdravlja

tokom godine

5. Prevencija povreda

pravilna higijena i održavanje igračaka, prostora dnevnog boravka i sanitarija

tehničko osoblje, odgajatelji

tokom godine

uređenje igrališta

tehničko osoblje

tokom godine

6. Prevencija intoksinacije

korištenje epidemiološki ispravne hrane

zdravstvena voditeljica, kuharica, sanitarna inspekcija, obrt "Malt"

tokom godine

pravilna deponacija otpada i sredstava za čišćenje

tehničko osoblje

tokom godine

nabava i korištenje ekološki prihvatljivih sredstava za dezinfekciju

tehničko osoblje, poduzeće "Alca"

tokom godine

7. Podizanje kvalitete života u vrtiću

nabava opreme za optimalizaciju zdravstvenog stanja djece, suradnja s proizvođačima sanitetskog materijala i opreme “Medika”

Ravnatelj

tokom godine

8. Hitne intervencije i prva pomoć

Osposobljavanje odgojnih djelatnika za efikasne načine ponašanja u hitnim i kriznim situacijama po zdravlje djece

ravnatelj, poduzeće "Energoatest zaštita"

Tokom godine

Pružanje prve pomoći

zdravstvena voditeljica,  Odgojitelji, liječnik Doma zdravlja

Tokom godine

III ODGOJNO-NAOBRAZBENI RAD

Bitna zadaća unapređivanja odgojno-naobrazbenog rada sukladno humanističkoj koncepciji predškolskog odgoja je slijediti razvojne osobine i potrebe djeteta:

 1. Osiguravanje uvjeta za kvalitetnim i pravilnim zadovoljenjem osnovnih potreba, uvažavajući pravo djeteta na zdravlje i pravo na izbor: fleksibilno zadovoljavanje svih potreba: za hranom (samoposluživanje), za odmorom, za kretanjem, za uzimanjem tekućine, kulutrno-higijenske potrebe (navikavanje na adekvatno korištenje sanitarija, pranje ruku, pranje zubića)
 2. Unapređivanje kvalitete:
 1. a) organizacije prostora i
 2. b) fleksibilna organizacija ritma dana (aktivnosti) koje su u skladu s djetetovim potrebama
 3. c) komunikacije i rješavanja problemnih situacija
 4. Razvijanje svih potencijala djece imajući u vidu humanističko razvojnu koncepciju kroz izražavanje svoje osobnosti, radoznalosti, optimizma, povjerenja, dajući mu mogućnost da se osjeća sigurno, samopouzdano, te da stvori pozitivnu sliku o sebi i drugima
 5. Rad s djecom s posebnim potrebama u tijesnoj suradnji s roditeljima i ustanovama za rehabilitaciju: maksimalno nastojati optimalno zadovoljiti specifične potrebe s obzirom na teškoću u razvoju, a također i omogućiti uspješnu integraciju u aktivnost s ostalom djecom
 6. Planiranje rada na osnovi proučavanja razvojnih potreba djece:
 7. a) rad na efikasnoj izradi pedagoške dokumentacije prema Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN, broj 83, 2001)
 8. c) razvijanje kvalitetnog načina dokumentiranja djetetovog razvoja (dosjei djece, praćenje dječjih uradaka, video snimki, anegdostskih bilježaka)

Tabela 4

ZADAĆE

OBLIK

SADRŽAJ

NOSIOCI

1.

Skupno

Definiranje ciljeva i zadaće za kvaliteno zadovoljavanje djetetovih potreba hranom, odmorom, kretanjem, uzimanjem tekućine, zadovoljavanjem kulturno-higijeskh potreba

odgojitelji, ostali radnici

Valorizacija i procjena rezultata i definiranje slijedećih zadaća na osnovi postignutih

Individualni

Primjena definiranih zadaća u praksi

odgojitelji, ostali radnici

Promišljenje i samoprocjena vlastitog rada na osnovi procjene kvalitete zadovoljenja djetetovih potreba

Izrada dnevnih zapažanja

2.

Skupni

Razrada organizacije prostora, ritma dana i poticja koji omogućuje optimalno zadovoljavanje svih djetetovih potreba

odgojitelji, ostali djelatnici

Materijalna i organizacijska priprema

Na nivou Vrtića

Fleksibilna organizacija rada ostalog osoblja koja će biti u skladu s kvalitetnim zadovoljavanjem potreba i interesa djece

ravnatelj, ostali djelatnici

Individualni

Provođenje u praksi

odogjitelji, ostali djelatnici

Valorizacija

3.

Skupni

Priprema i usklađivanje razrade pisanja plana i dokumentiranja događaja u skupini

Najvažniji zadatak: promišljanje prakse

odgojitelji

Razmjena iskustava

Valorizacija

Individualni

Izrada plana i dokumentacije

odgojitelji

Sve zadaće će se provoditi akcijski tj. implementacija određenog oblika rada bit će valorizirana na osnovi rezultata promatranja funkcioniranja i reakcija djece. Na osnovi dobivenih rezultata planirat će se daljnje intervencije u prostoru odnosno radu, a sve sa svrhom što kvalitetnijeg provođenja odgojno-naobrazbenog rada.

Polazišta u radu s djecom će biti:

 • bogata opskrba centara aktivnosti materijala koji će omogućiti što raznolikija iskustva u dodiru s okolinom
 • što slobodnija interakcija djece s materijalom (djetetov interes je glavni vodić u manipulaciji materijalom)
 • omogućiti što bogatiju interakciju dijete-dijete, te poticati kvalitetnu komunikaciju, rješavanje problema, nenasilno rješavanje sukoba, u sklopu toga omogućiti mu da upozna sve oblike rada: individualni, u paru i skupni
 • posebno će biti naglašeno područje odgoja za ljudska prava ravnajući se prema Nacionalnom programu odgoja i obrazovanja za ljudska prava (Vlada Republike Hrvatske, Nacionalni odbor za obrazovanje o ljudskim pravima, Zagreb, 1999.), te aktivnosti iz priručnika Živjeti i učiti prava (Maleš, Milanović, Stričević, Filozofski fakultet, Zagreb, 2003) i to kroz zadaće:
 1. afirmacije pojedinca
 2. odnosa s drugima
 3. osjećaj pripadnost zajednici
 4. prihvaćanje svijeta kao cjeline

Zadaci će se ostvarivati kroz

 1. stvaranje pozitivnog ozračja u cijelokupnoj Ustanovi (pozitivan odnos prema djeci, pozitivni odnosi među djelatnicima, timski rad djelatnika)
 2. svakodnevne situacije u kojima će se poštivati prava svih uključenih u proces
 3. planski stvorene situacije na nivou skupine i na nivou Vrtića
 • razvijanje ekološke svijesti i očuvanja okoline
 • razvijanje pozitivne slike o sebi i drugima, te učenje o ljudskim i dječim pravima i načinima njihove primjene u svakodnevici.
 • Organizacija prostora i rada u svrhu poticanje motornog, spoznajnog, govornog i emocionalnog razvoja djeta, te razvoja percepcije ( vid, sluh, opip, okus, njuh)
 • Djeca će imati mogućnost ostvariti komunikaciju kroz niz kreativnih aktivnosti:
 1. neverbalne i verbalne
 2. cjelokupnim tijelom (motorikom)
 3. glazbenim sredstvima
 4. likovnim sredstvima
 5. scenskim sredstvima
 6. primjerenim oblicima stvaralaštva i umjetnosti (glazba, film, ples, likovnost, pripovjedanje)
 7. razvijanje pismene komunikacije

IV NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

Bitne zadaće unapređivanja i usavršavanja odgojnih radnika su:

 1. Utjecati na nivo stručne kompetencije i autonomnosti odgojitelja skupnim i individualnim oblicima usavršavanja iz područja pedagogije, psihologije i komunikologije.

- u pedagoškoj godini 2018/2019 nastavljamo s edukacijom „Upravljanje problemnim situacijama“ pod vodstvom prof. Dr. Sci. Nevenke Modrić

- u pedagoškog godine 2018/2019 dvije odgajateljice završavaju edukaciju u Stručno-razvojnom centru za likovno stvaralaštvo Dječjem vrtiću Trešnjevka. Preostala su još tri modula u rujnu, listopadu i studenom 2018.

 1. Organizacija skupnih oblika stručnog usavršavanja unutar Ustanove kroz sjednice Odgojiteljskog vijeća, radionice – interne aktive i radne dogovore
 2. Kontinuirani rada na kvaliteti timskog rada – jednom tjedno pregledavanje snimki aktivnosti unutar svake skupine (prema izboru odgajateljica), te njihova zajednička valorizacija i planiranje daljnjih aktivnosti
 3. Slanje radova na ponuđene seminare i konferencije u svrhu promoviranja kvalitetne prakse koju obavljamo u našoj Ustanovi

Program usavršavanja će biti otvoren tijekom godine i može doći do izmjena.

Ravnateljica i jedna odgojiteljica prezentirat će likovnu praksu našeg Vrtića na Prvoj umjetničko-znanstvenoj konferenciji ACE 2019 koja će se održati u Zagrebu

Individualni planovi stručnog usavršavanja odgojnih djelatnika strukturirani su na osnovi bitnih zadaća odgojno-obrazovnog rada i osobnih interesa.

Vještine koje će trebati savladati svaki odgajatelj i usavršavati ih tokom rada su:

 • osjetljivost na potrebe i osjećaje drugih
 • senzibilnost za grupnu dinamiku
 • sposobnost slušanja
 • taktičnost
 • spremnost na suradnju
 • osjećaj za vrijeme
 • fleksibilnost
 • kreativnost
 • smisao za humor
 • sklonost konstantnom učenju
 • razvoj samokritičnosti i spremnost na promjene

Jedna odgojiteljice-pripravnica ove će pedagoške godine navršiti godinu dana staža, te će pristupiti stručnom ispitu.

V SURADNJA S DJETETOVOM OBITELJI

Suradnja s obitelji zasnivat će se na aktivnom uključivanju svih njenih članova kao korisnika, kreatora i procjenjivača programa. Obitelji će se omogućiti da uvidi važnost vrtića i njegovog okruženja kao bitnog segmenta u razvoju djeteta i u ostvarivanju njegovih prava, te zadovoljavanja njegovih proteba.

Zadaće za unapređenje suradnje s djetetovom obitelji:

 1. Stručna i planski osmišljena interakcija s roditeljima kroz kako provjerene, tako i nove oblike suradnje
 2. Informiranje i komuniciranje putem web stranice Vrtića, Facebook stranice i e-maila
 3. Kvalitetno osmišljavanje pismene komunikacije s obitelji (“kutića za roditelje”, brošure, letci, dokumentacija o djeci...)
 4. Uvažavanje potreba djece i mišljenja roditelja u realizaciji i provedbi svih zadaća
 5. Svakodnevna interakcija po potrebi

Tabela 6

OBLIK

VRSTA

SADRŽAJ

NOSIOCI

VRIJEME

Skupni sastanci i susreti

Na nivou Vrtića

1. Skupni sastanak s roditeljima novoupisane djece

Ravnatelj, psiholog, odgojitelji, zdravstvena voditeljica

Rujan

   

2. Unapređenje kvalitete sadržaja internet i Facebook stranice dječjeg vrtića

Ravnatelj

Tokom godine

Unutar skupine

1. Uvodni sastanak s roditeljima novoupisane djece

Ravnatelj, psiholog, odgojitelji, zdravstvena voditeljica

Rujan

2. Redovni skupni komunikacijski sastanci

Odgojitelji

Listopad, prosinac, ožujak, lipanj

3. Sudjelovanje u životu skupine

Odgojitelji, zdravstvena voditeljica

Tokom godine

4. Posjet djece roditeljskom domu i radnom mjestu roditelja

Odgojitelji

Tokom godine

5. Izrada kvalitetnih oblika pisane komunikacije (brošure, letci, kutić za roditelje)

Odgojitelji, psiholog, ravnatelj, zdravstvena voditeljica

Tokom godine

Individualna suradnja

Na nivou Vrtića

1. Uvodni razgovor prilikom upisa djeteta u Vrtić

Psiholog, odgojitelji

Srpanj, kolovoz

2. Stručne konzultacije

Psiholog, odgojitelji

Tokom godine

Unutar skupine

1. Svakodnevne konzultacije na inicijativu roditelja i odgojitelja

Odgojitelji, zdravstvena voditeljica

Svaki dan tokom godine

2. Individualne konzultacije prema potrebi roditelja ili prema mišljenju odgojitelja

Psiholog, odgojitelji, zdravstvena voditeljica

Tokom godine

VI SURADNJA S DRUŠTVENIM OKRUŽENJEM

Bitne zadaće:

  1. Obogaćivanje djetetovog života dodatnim sadržajima u i izvan vrtićkog okruženja
  2. Kvalitetnije zbrinjavanje djece i potpunije zadovoljavanje njihovih potreba
  3. Unapređivanje odgojno-obrazovnog procesa i podizanje razine stručne kompetencije svih djelatnika Vrtića

Tabela 7

ČIMBENIK

SADRŽAJ

VRIJEME

- Ministarstvo prosvjete i športa

- Agencija za odgoj i obrazovanje

- Gradski ured za obrazovanje, kulturu i znanost

- Lokalna uprava

- Učiteljska akademija

- Hrvatski Zavod za zapošljavanje

- konzultacije

- zapošljavanje novih djelatnika i praćenje pripravničkog staža

- verifikacija programa

- stručno usavršavanje (skupovi, savjetovanja, seminari)

Tokom godine

- Dom zdravlja

- Institut za zaštitu majki i djece, Klaićeva 16, Zg

- Zavod za javno zdravstvo

- zdravstvena zaštita djece

- prepoznavanje i rehabilitacija djece s posebnim potrebama

- praćenje razvoja djece  (antropometrijska mjerenja)

- Ugovor o poslovnoj suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo

Redovitim ritmom tokom godine

- Centar za kulturu “Novi Zagreb”

- Osobe i ustanove za organizaciju odgojno-zdravstvenih programa

- Kulturne ustanove (kazališta, muzeji, knjižnice, kina)

- uredništva časopisa Zrno, Dijete Vrtić Obitelj, Radost, Školske novine

- organizacija posjeta izložbama, kazališnim i kino prestavama

- organizacija zimovanja i ljetovanja i ostalih rekreativnih programa (klizanje, plivanje)

- promicanje predškolske djelatnosti

- upoznavanje struke s dostignućima našeg Vrtića

Tokom godine

- Crkva

- Župni ured

- unapređenje i dopuna vjerskog odgoja

Posebno u vijeme blagdana

- drugi vrtići na području Zagreba i Zagrebačke županije

- razmjena iskustava i unapređivanje struke

- susreti djece i odgojitelja

Tokom godine

- vanjski suradnici: prof. dr. sci. Nevenka Modrić

- suradnici Dječjig vrtića Trešnjevka

- unapređivanje rada najnovijih spoznajama iz područja predškolskog odgoja i komunikacije

- unapređenje rada s djecom na području likovne kulture

Tokom godine

Mediji

- HTV

- dnevni listovi

-lokalne radio postaje

- promicanje predškolske djelatnosti

Tokom godine

VII FINANCIRANJE

Troškove 10-satnog primarnog programa snosit će:

  1. roditelji djece

  1. jedinica lokalne uprave u kojoj je adresa boravišta djeteta: Općina Stupnik i Grad Zagreb, Općina Sveta Nedjelja, Grad Samobor
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
Više informacija Prihvaćam sve kolačiće Odbijam