SADRŽAJ WEB STRANICE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST DV MALI SVIJET...................................................................... © 2022 Dječji vrtić "Mali svijet". Sva prava zadržana.

Na temelju Zakona o predškolskom odgoji i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te Statuta Dječjeg vrtića Mali svijet Dječji vrtić , Upravno vijeće Dječjeg vrtića  MALI SVIJET iz Zagreba, Lučko, Borovik 5, OIB: 90083259367, koji Dječji vrtić je zastupan po ravnateljici Sandri Šamec dana 28.02.2014.g. donosi sljedeću:

ODLUKU

O CIJENI USLUGA DJEČJEG VRTIĆA MALI SVIJET

Članak 1.

(1)Odlukom o cijeni  usluga Dječjeg vrtića MALI SVIJET  (u daljnjem tekstu Odluka) utvrđuje se cijena usluge programa Dječjeg vrtića MALI SVIJET  (dalje Dječji vrtić), kao i sudjelovanje roditelja/skrbnika /korisnika usluga u cijeni troškova programa.

(2)Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući način se primjenjuju i na skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić odnosno korisnike usluga Dječjeg  vrtića.

Članak 2.

(1)Dječji vrtić obavlja usluge programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi.

(2)Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjem vrtiću.

Članak 3.

(1)Osnova za utvrđivanje potrebnih sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću određuje se u visini ukupnih godišnjih prihoda i rashoda na temelju procijenjenog godišnjeg broja korisnika usluga za kalendarsku godinu.

(2)Ekonomska cijena koja se na taj način utvrđuje obuhvaća rashode koji su definirani  Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i stvarne rashode provedbe svakog pojedinog programa .

Članak 4.

Sukladno prethodnom stavku ovog članka ekonomska cijena redovitog 10-satnog programa  odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu  predškolske (jasličke i vrtićke) dobi iznosi  1.900,00 kn.

Članak 5.

(1)Jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb i drugi gradovi samostalno utvrđuju visinu iznosa kojim sufinanciraju boravak djece u Dječjem vrtiću, a korisnici usluga Dječjeg vrtića plaćaju razliku između ekonomske cijene i iznosa koji uplaćuje jedinica  lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb te ostali gradovi po djetetu.

Sukladno Odlukama o sufinanciranju jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba te drugih gradova koje su na snazi u doba donošenja ove odluke roditelji/skrbnici odnosno korisnici usluga sudjeluju u cijeni programa na način kako slijedi:

GRAD ZAGREB

Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu iz proračuna Grada Zagreba u vrijeme donošenja ove odluke  iznosi od 1.300-1.750 kn, što znači da roditelji/skrbnici odnosno korisnici usluga sudjeluju u plaćanju troškova programa Dječjeg vrtića u iznosu od 150-600 kn, sukladno Programu  javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2014.

OPĆINA STUPNIK

Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu iz proračuna Općine Stupnik u vrijeme donošenja ove odluke  iznosi 1.200 kn, što znači da roditelji/skrbnici odnosno korisnici usluga koji ostvaruju pravo na sufinanciranje smještaja iz proračuna Općine Stupnik sudjeluju u plaćanju troškova programa Dječjeg vrtića u iznosu od 700 kn.

GRAD SVETA NEDELJA

Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu iz proračuna Grada Svete Nedelje u vrijeme donošenja ove odluke  iznosi 1.000 kn, što znači da roditelji/skrbnici odnosno korisnici usluga koji ostvaruju pravo na sufinanciranje smještaja iz proračuna grada Sveta Nedelja sudjeluju u plaćanju troškova programa Dječjeg vrtića u iznosu od 900 kn.

OSTALI

(1)U odnosu na ostale roditelje/skrbnike odnosno korisnike usluga, isti sudjeluju u plaćaju troškova programa Dječjeg vrtića u iznosu koji odgovara razlici ekonomske cijene iz ove Odluke i iznosa sufinanciranja od strane jedinice lokalne samouprave odnosno grada.

(2)U slučaju da  grad  odnosno jedinica lokalne samouprave donese odluku o promjeni iznosa na ime sufinanciranja troškova djece boravka u Dječjem vrtiću, roditelji/skrbnici odnosno korisnici usluga dužni su podmiriti troškove programa Dječjeg vrtića u iznosu koji odgovara razlici  ekonomske cijene iz ove Odluke i iznosa sufinanciranja od strane jedinice lokalne samouprave odnosno grada.

Članak 6.

(1)U slučaju izostanka djeteta iz bilo kojeg razloga, a u kojem slučaju izostanka  Grad Zagreb/jedinica lokalne samouprave/grad donese Odluku o umanjenju iznosa sufinanciranja programa Dječjeg vrtića, roditelji/skrbnici/korisnici usluga dužni su podmiriti troškove programa Dječjeg vrtića u iznosu koji odgovara razlici ekonomske cijene iz ove Odluke i iznosa tako utvrđenog iznosa sufinanciranja od strane jedinice lokalne samouprave/grada.

(2)Sukladno Programu  javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2014.g. iznos sufinanciranja u za mjesec u kojem je dijete prisutno u Dječjem vrtiću do najviše 5 dana u mjesecu umanjuje se za 60%.

(3)Radi navedenog roditelji/skrbnici/korisnici usluga koji primaju sufinanciranje od Grada Zagreba, obvezni su podmiriti razliku do ekonomske cijene dakle:

U slučaju da roditelj sudjeluje u plaćanju programa Dječjeg vrtića  u iznosu od 150 kn, dužan je za mjesec u kojem je dijete boravilo najviše 5 dana uplatiti iznos od 1.200 kn.

U slučaju da roditelj sudjeluje u plaćanju programa Dječjeg vrtića  u iznosu od 300 kn, dužan je za mjesec u kojem je dijete boravilo najviše 5 dana uplatiti iznos od 1.260 kn.

U slučaju da roditelj sudjeluje u plaćanju programa Dječjeg vrtića  u iznosu od 450 kn, dužan je za mjesec u kojem je dijete boravilo najviše 5 dana uplatiti iznos od 1.320 kn.

U slučaju da roditelj sudjeluje u plaćanju programa Dječjeg vrtića  u iznosu od 600 kn, dužan je za mjesec u kojem je dijete boravilo najviše 5 dana uplatiti iznos od 1.380 kn.

(4) U slučaju donošenja odluke od strane ostalih jedinica lokalne samouprave/grada o sniženju iznosa na ime sufinanciranja radi izostanka djeteta, roditelj/skrbnik/korisnik usluge dužan je podmiriti iznos troškova programa Dječjeg vrtića do pune ekonomske cijene.

Članak 7.

Cijenu usluge za eventualne posebne programe ranog učenja stranih jezika, odnosno ostalih programa izvan redovnog 10-satnog programa Dječjeg vrtića plaćaju u cijelosti roditelji/skrbnici/korisnici programa Dječjeg vrtića, a odluku o iznosu cijene usluge donosi nadležno tijelo Dječjeg vrtića.

Članak 8.

(1)Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Dječkej vrtića dana 01.03.2014.g., stupa na snagu dana 09. 03.2014.g., a primjenjuje se od 01.09.2014.g., izuzev odredbi čl. 6. Odluke koje se primjenjuju od 01.05.2014.g.

(2)Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage sve prethodne Odluke o cijeni usluga Dječjeg vrtića.

Predsjednik Upravnog  vijeća Dječjeg vrtića                         Ravnateljica Dječjeg vrtića

__________________________                                             __________________________

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
Više informacija Prihvaćam sve kolačiće Odbijam