SADRŽAJ WEB STRANICE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST DV MALI SVIJET...................................................................... © 2022 Dječji vrtić "Mali svijet". Sva prava zadržana.

Na temelju članka 67. Statuta Dječjeg vrtića „Mali svijet“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali svijet“, Hrastovička 29, Lučko, Zagreb, uz prethodnu suglasnost osnivača Sandre Šamec iz Jastrebarskog, Zagrebačka 5, na sjednici održanoj dana 1. ožujka 2005. godine, donijelo je:

PRAVILNIK O UPISU DJECE I USTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA U DJEČJEM VRTIĆU „MALI SVIJET“

 

 

UVODNA ODREDBA

Članak 1. ( prvi )

Ovim Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Mali svijet“, Borovik 5, Lučko, Zagreb uređuje se postupak upisa djece u Dječji vrtić, način organiziranja i ostvarivanja programa predškolskog odgoja, naobrazbe i socijalne skrbi djece predškolske dobi te prava i obveze roditelja odnosno skrbnika korisnika usluga u Dječjem vrtiću.

Članak 2. ( drugi )

 

U Dječjem vrtiću se ostvaruju slijedeći programi za djecu predškolske dobi:

 • Redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi ( u nastavku teksta: redoviti program ) koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, njihovim mogućnostima i sposobnostima te koji su usklađeni s radnim vremenom zaposlenih roditelja i potrebama djeteta.
 • Drugi programi predškolskog odgoja u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja

 UPIS DJECE U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA

Članak 3. ( treći )

Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se prema planu upisa, što ga za svaku pedagošku godinu donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića, uz prethodnu suglasnost Osnivača.

Dječji vrtić je dužan, sukladno svom kapacitetu, organizirati redovite programe predškolskog odgoja te osigurati prednost pri upisu u redovite programe na način utvrđen zakonom i odlukom Osnivača:

 • Djeci iz obitelji s dvoje ili više djece
 • Djeci kojima su oba raditelja zaposlena
 • Djeci roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
 • Djeci s područja Grada Zagreba
 • Djeci u godini prije polaska u osnovnu školu
 • Djeci samohranih roditelja i djeci uzetoj na uzdržavanje

Dječji vrtić je dužan samostalno ili u suradnji s drugim dječjim vrtićima osigurati ostvarivanje programa predškole za svu zainteresiranu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

Dječji vrtić može organizirati posebne, kraće i druge programe predškolskog odgoja, u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja. Prednost pri upisu u ove programe ovisi o redoslijedu podnošenja zahtjeva i ispunjavanju posebnih uvjeta koji su određeni programom.

Članak 4. (četvrti )

 

U skladu s planom upisa, u Dječjem se vrtiću svake godine objavljuje Odluka o upisu djece, radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja.

Upravno vijeće utvrđuje:

 • Uvjete upisa
 • Rokove upisa
 • Detaljne podatke o programima koje vrtić nudi
 • Naknadu za usluge vrtića
 • Ostale podatke važne za upis djece i pružanje usluga.

Odluka o upisu djece se objavljuje na oglasnim pločama vrtića, a po potrebi i na drugi prikladan način.

Članak 5. ( peti )

Roditelj odnosno skrbnik podnosi zahtjev za upis djeteta u određeni program Dječjeg vrtića.

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj odnosno skrbnik prilaže:

 • Izvadak iz matice rođenih ili domovnicu
 • Potvrdu o mjestu prebivališta
 • Potvrdu o zaposlenju roditelja
 • Potvrdu o statusu temeljem kojeg se ostvaruje prednost pri upisu

Članak 6. ( šesti )

 

Postupak upisa djece u programe Dječjeg vrtića provodi Komisija za upis djece ( u nastavku teksta: Komisija ) koju imenuje Upravno vijeće.

Komisija broji najmanje tri člana, a sastavlja se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika, na rok od godinu dana ( jedno upisno razdoblje). U radu Komisije obvezno sudjeluje ravnatelj.

Komisija radi na sjednicama o kojima se vodi zapisnik. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Komisije. Komisija donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Komisije.

Prema potrebi, Komisija može na svoje sjednice pozvati predstavnike Centra za socijalnu skrb, zdravstvenih i drugih ustanova radi pribavljanja mišljenja i podataka bitnih za odlučivanje.

Članak 7. ( sedmi )

 

Komisija je dužna najkasnije do 15. lipnja objaviti rezultate upisa te ih predočiti roditeljima na oglasnim mjestima Vrtića.

Članak 8. ( osmi )

Ravnatelj je dužan, nakon objavljivanja konačnih rezultata upisa, Gradskom uredu za društvene djelatnosti dostaviti slijedeće podatke:

 • Broj ukupno zaprimljenih zahtjeva
 • Broj slobodnih kapaciteta Dječjeg vrtića
 • Broj upisane djece
 • Broj odbijenih zahtjeva za upis djece s obrazloženjem i prijedlogom za rješavanje

Na temelju suglasnosti osnivača, Komisija će izvijestiti roditelje odnosno skrbnike djece o mogućnostima naknadnog upisa, pod određenim uvjetima.

Članak 9. ( deveti )

Roditelj odnosno skrbnik nezadovoljan rješenjem glede upisa ili rasporeda svog djeteta, može uložiti žalbu Upravnom vijeću u roku 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

Članak 10. ( deseti )

 

Žalbe rješava Upravno vijeće u roku 15 dana od dana isteka roka za podnošenje žalbe.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje i predstavnik Komisije, ali bez prava odlučivanja.

Upravno vijeće po žalbi može:

 • Odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi odluku Komisije
 • Usvojiti žalbu i ukinuti Odluku Komisije te samo donijeti odluku o upisu odnosno rasporedu djeteta, ili pak vratiti Komisiji na ponovno odlučivanje
 • Odbaciti žalbu kao nepravodobnu

Odluka upravnog vijeća je konačna.

O svojoj odluci Upravno vijeće izvještava roditelje odnosno skrbnike djeteta.

Članak 11. ( jedanaesti )

 

O provedenom postupku upisa vrtić podnosi izvješće osnivaču.

Članak 12. ( dvanaesti )

 

Djeca upisana u Dječji vrtić slijedom Odluke započinju ostvarivati program od 01. rujna tekuće godine, ukoliko drugačije nije utvrđeno odlukom osnivača ili ugovorom Dječjeg vrtića s roditeljem odnosno skrbnikom.

Članak 13. ( trinaesti )

 

Roditelj odnosno skrbnik dužan je sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Dječjim vrtićem najkasnije do 01. rujna tekuće godine.

Ako dijete počinje ostvarivati program prije 01. rujna roditelj odnosno skrbnik je dužan sklopiti ugovor s Dječjim vrtićem najkasnije do dana dogovorenog početka ostvarivanja programa.

 

Članak 14. ( četrnaesti )

 

Djeca koja po Odluci nisu primljena u Dječji vrtić, vode se na listi prioriteta, te se prema odluci Komisije upisuju u Dječji vrtić tijekom godine, ukoliko se oslobodi odgovarajući broj mjesta u odgojnim skupinama ili dođe do proširenja kapaciteta vrtića.

Ukoliko nema djece na listi prioriteta, u vrtić se mogu tijekom godine upisati i ona djeca čiji roditelji odnosno skrbnici nisu sudjelovali u postupku za prijem djece po Odluci.

OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA

Članak 15. ( petnaesti )

Roditelj odnosno skrbnik djeteta-korisnika usluga ima pravo:

 • Prije početka ostvarivanja programa biti upoznat s uvjetima boravka djeteta te pravima i obvezama korisnika usluga
 • Putem individualnih razgovora i roditeljskih sastanaka biti redovito izvještavan o razvoju i napredovanju djeteta, te sudjelovati u različitim oblicima suradnje roditelja s vrtićem
 • Podnositi zahtjeve nadležnim tijelima Dječjeg vrtića radi zaštite pojedinačnih prava djeteta
 • Sudjelovati u upravljanju Dječjim vrtićem na način utvrđen Zakonom i Statutom vrtića, birati ili biti biran za predstavnika roditelja korisnika usluga u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića

Članak 16.  ( šesnaesti )

 

Roditelj odnosno skrbnik djeteta-korisnika usluga dužan je:

 • Prije početka ostvarivanja programa dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
 • Ne dovoditi u vrtić bolesno dijete, a nakon završenog liječenja dostaviti potvrdu nadležnog liječnika kojom se dozvoljava djetetu ponovni boravak u vrtiću
 • Izvijestiti odgojitelja odgojne skupine u roku od 24 sata o razlozima izostanka djeteta
 • Odazivati se pozivima za roditeljske sastanke i druge oblike suradnje roditelja s Dječjim vrtićem, u cilju praćenja razvoja i napredovanja djeteta
 • Najkasnije do petnaestog dana u mjesecu uplaćivati utvrđeni iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa
 • Dostaviti vrtiću pisanu obavijest o ispisu djeteta najkasnije petnaest dana prije ispisa, te podmiriti sve dospjele troškove programa
 • Izvršavati druge obveze korisnika usluga utvrđene općim aktima Dječjeg vrtića

Članak 17. ( sedamnaesti )

 

Dječji vrtić je dužan:

 • Ustrojiti rad s djecom u odgojnim skupinama sukladno propisanom programu i standardu predškolskog odgoja
 • Surađivati s obitelji djeteta i osigurati redovito izvještavanje korisnika usluga i njihovo sudjelovanje u upravljanju Dječjim vrtićem, sukladno Zakonu i Statutu vrtića
 • Omogućiti zaštitu pojedinačnih prava korisnika usluga podnošenjem žalbe, odnosno zahtjeva Upravnom vijeću
 • Upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić zadržava pravo posebnog organiziranja programa za vrijeme ljetnih mjeseci, te u drugim posebnim okolnostima
 • Upozoriti korisnika usluga da Dječji vrtić može otkazati ostvarivanje programa djetetu ukoliko korisnik ne plati dospjele obveze u roku 30 dana od dospijeća obveze ili ako korisnik na drugi način prekrši obveze utvrđene ugovorom ili općim aktom Dječjeg vrtića
 • Prilikom prelaska djeteta u drugi vrtić predati korisniku usluga propisanu dokumentaciju koju treba dostaviti drugom Dječjem Vrtiću

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18. ( osamnaesti )

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja na oglasnoj ploči Vrtića.

  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                                                                                           ____________________________________

                                                                                                       

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
Više informacija Prihvaćam sve kolačiće Odbijam