SADRŽAJ WEB STRANICE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST DV MALI SVIJET...................................................................... © 2022 Dječji vrtić "Mali svijet". Sva prava zadržana.

Temeljem čl.42. Statuta Dječjeg vrtića Mali svijet, a sukladno odredbi čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) i članku 3. Pravilnika o pravu na pristup informacijama upravno vijeće dječjeg vrtića Mali svijet dana 30.01.2012.g. donosi sljedeći:

KATALOG INFORMACIJA DJEČJEG VRTIĆA MALI SVIJET

I. OPĆI PODACI O VRTIĆU

Naziv vrtića: Dječji vrtić Mali svijet

Sjedište: Borovik 5, Lučko

Područni objekt:Unčanska 5, Lučko

Osnivač: gđa. Sandra Tomšić

Datum osnivanja: 01.03.2005.g.

Pravni položaj vrtića: javna ustanova

MBS: 080513933

OIB: 90083259367

Žiro-račun: 2500009-1101186597

Web stranica: www.malisvijet.hr

Djelatnost: odgoj, naobrazba, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb djece od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje po odreñenom programu za dijete.

Organizacija: stručno-pedagoška i administrativno-tehnička služba.

Vrtićom upravljaju ravnatelj i Upravno vijeće.

Upravno vijeće donosi opće akte vrtića, godišnji plan i program rada,financijska izvješća, proračun ustanove, odluku o zasnivanju i prestanku rada odgojitelja i stručnih djelatnika sukladno zakonu.

Odlučuje uz suglasnost osnivača o stjecanju,opterećivanju i otuñenju nekretnine, davanju u zakup objekata u prostora vrtića,odnosno mijenjanju namjene objekata i prostora.

Predlaže osnivaču imenovanje i razrješenje ravnatelja vrtića, promjenu djelatnosti, osnivanje druge pravne osobe, promjenu naziva i sjedišta vrtića i druge statusne promjene.

Upravno vijeće donosi plan upisa djece i odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu, razmatra predstavke i prijedloge grañana o pitanjima od interesa za rad vrtića te odlučuje i razmatra druga pitanja u skladu sa zakonom, statutom i općim aktima vrtića.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje vrtića, predstavlja i zastupa vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun vrtića, odgovara za zakonitost rada vrtića, predlaže plan i program rada vrtića, provodi odluke Upravnog vijeća, donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem vrtića iz svog djelokruga, donosi odluke o zasnivanju i prestanku rada radnika koji nisu odgojitelji i stručni suradnici, donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa radnika na odreñeno vrijeme do 90 dana, potpisuje akte vrtića, podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju vrtića, organizira rad i obavlja raspored radnika na radna mjesta, odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada radnika Dječjeg vrtića, osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu vrtića te obavlja i druge posloveutvrñene zakonom, statutom i drugim općim aktima vrtića.

II. KATALOG INFORMACIJA

Ovaj katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojim

raspolaže i koje nadzire Dječji vrtić Mali svijet i to kako slijedi:

a) pregled i opis sadržaja informacija

b) namjena informacija

c) način davanja informacija

d) vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama

a) Pregled i opis sadržaja informacija

Dječji vrtić Mali svijet posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire

sljedeće informacije:

• ustroj i nadležnost vrtića

- informacije vezane za statusna obilježja, djelokruga i ustroj rada ustrojbenih jedinica

• zaposlenici

- osnovni podaci o zaposlenicima, službeni kontakt zaposlenika, zvanja zaposlenika,

smještaj zaposlenika unutar ustrojbenih jedinica

• aktivnosti vrtića

- aktivnosti vrtića na odgojno-obrazovnom, stručnom i društvenom polju

• pravni i drugi akti vrtića

- Statut, pravilnici i druge odluke kojima se na opći način ureñuju odnosi u vrtiću

• način i pravila upisa djece u vrtić

- pravilnici koji se odnose na pravila upisa djece u vrtić te prava i obveza

roditelja/skrbnika i vrtića, informacije o popunjenosti vrtića

• pedagoška i zdravstvena dokumentacija

- matične knjige, ljetopisi, imenici djece, dokumentacija odgojne skupine, zdravstveni

kartoni djece, statistički izvještaji o djeci, odgojiteljima i sredstvima rada

• rad i poslovanje

- godišnji plan i program rada, godišnja izvješća o radu, statistička izvješća, plan

nabave i njegove promjene, ugovori o poslovnoj suradnji, provedba javne nabave,

informacije vezane za rad upravnih tijela vrtića, natječaji, cijene usluga vrtića

• međuinstitucionalne aktivnosti vrtića

- suradnja s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim relevantnim

ustanovama u Republici Hrvatskoj

b) Namjena informacija

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup

informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim

propisima.

c) Način pristupa informaciji

Dječji vrtić Mali svijet omogućava pristup informacijama na sljedeće načine:

putem internetske stranice vrtića, neposrednim davanjem informacije (usmeno),

uvidom u dokumentaciju i izradom preslika dokumenata, na drugi odgovarajući način

(putem dnevnog tiska, oglasna ploča vrtića itd.).

Izuzeci od primjene prava na pristup informacijama se odnose na okolnosti

kada je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, ako bi se objavljivanjem

informacije onemogućilo provoñenje sudskog, upravnog ili kojeg drugog postupka ili

rad tijela koje obavlja nadzor (inspekcijski, upravni, nadzor zakonitosti), zbog zaštite

intelektualnog vlasništva te zbog zaštite poslovne ili profesionalne tajne. Takoñer,

meñu izuzecima spada i informacija koja je zaštićena zakonom koji štiti osobne

podatke. Takvi podaci se mogu dati jedino uz pisani pristanak osobe na koju se

osobni podaci odnose, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za

ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

• pisanim putem na poštansku adresu Dječjeg vrtića Mali svijet

Dječji vrtić Mali svijet

Borovik 5

Lučko

• putem elektroničke pošte:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

• telefonom na sljedeći broj:

098614931

• telefaksom na sljedeći broj:

01/6530-380

• usmenim putem:

osobno na zapisnik u Dječjem vrtiću Mali svijet svakog radnog dana u vremenu od 8:00

do 14:00 sati.

Postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama provodi se sukladno

Zakonu o pravu na pristup informacijama i Pravilniku o pravu na pristup informacijama.

d) vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama

Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

Vremensko razdoblje u kojem su pojedine informacije dostupne, tj. u kojem se nalaze u posjedu Dječjeg vrtića Mali svijet, ureñeno je zakonskim i podzakonskim propisima o arhivskom gradivu i arhivima te važećim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva i Popisom arhivskog i registraturnog gradiva Dječjeg vrtića Mali svijet s rokovima čuvanja.

Sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva arhivsko se gradivo predaje Državnom arhivu u Zagrebu najkasnije u roku od 30 godina od dana nastanka dok se registraturno gradivo nakon proteka roka čuvanja utvrñenim Pravilnikom izlučuje i uništava.

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

 

 

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
Više informacija Prihvaćam sve kolačiće Odbijam