Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te Statuta Dječjeg vrtića Mali svijet, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mali svijet iz Zagreba, Lučko, Borovik 5, OIB: 90083259367, koji Dječji vrtić je zastupan po ravnateljici Sandri Tomšić dana 08.03.2021.g. donosi sljedeću:

ODLUKU

O CIJENI USLUGA DJEČJEG VRTIĆA MALI SVIJET

Članak 1.

(1)Odlukom o cijeni usluga Dječjeg vrtića MALI SVIJET (u daljnjem tekstu Odluka) utvrđuje se cijena usluge programa Dječjeg vrtića MALI SVIJET (dalje Dječji vrtić), kao i sudjelovanje roditelja/skrbnika /korisnika usluga u cijeni troškova programa.

(2)Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući način se primjenjuju i na skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić odnosno korisnike usluga Dječjeg vrtića.

Članak 2.

(1)Dječji vrtić obavlja usluge programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi.

(2)Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjem vrtiću.

Članak 3.

(1)Osnova za utvrđivanje potrebnih sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću određuje se u visini ukupnih godišnjih prihoda i rashoda na temelju procijenjenog godišnjeg broja korisnika usluga za kalendarsku godinu.

(2)Ekonomska cijena koja se na taj način utvrđuje obuhvaća rashode koji su definirani Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i stvarne rashode provedbe svakog pojedinog programa .

Članak 4.

Sukladno prethodnom stavku ovog članka ekonomska cijena redovitog 10-satnog programa odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske (jasličke i vrtićke) dobi iznosi 2.050,00 kn.

Članak 5.

(1) Jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb i drugi gradovi samostalno utvrđuju visinu iznosa kojim sufinanciraju boravak djece u Dječjem vrtiću, a korisnici usluga Dječjeg vrtića plaćaju razliku između ekonomske cijene i iznosa koji uplaćuje jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb te ostali gradovi po djetetu.

Sukladno Odlukama o sufinanciranju jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba te drugih gradova koje su na snazi u doba donošenja ove odluke roditelji/skrbnici odnosno korisnici usluga sudjeluju u cijeni programa na način kako slijedi:

GRAD ZAGREB

Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu iz proračuna Grada Zagreba u vrijeme donošenja ove odluke iznosi od 1.300-1.750 kn, što znači da roditelji/skrbnici odnosno korisnici usluga sudjeluju u plaćanju troškova programa Dječjeg vrtića u iznosu od 300-750 kn, sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2021.

OPĆINA STUPNIK

Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu iz proračuna Općine Stupnik u vrijeme donošenja ove odluke iznosi 1.300 do 1.920 kn, što znači da roditelji/skrbnici odnosno korisnici usluga koji ostvaruju pravo na sufinanciranje smještaja iz proračuna Općine Stupnik sudjeluju u plaćanju troškova programa Dječjeg vrtića u iznosu od 130 - 750 kn.

GRAD SVETA NEDJELJA I SAMOBOR

Mjesečni iznos sufinanciranja po djetetu iz proračuna Grada Svete Nedelje i Samobora u vrijeme donošenja ove odluke iznosi 1.000 kn, što znači da roditelji/skrbnici odnosno korisnici usluga koji ostvaruju pravo na sufinanciranje smještaja iz proračuna Grada Sveta Nedelja i Grada Samobora sudjeluju u plaćanju troškova programa Dječjeg vrtića u iznosu od 1050 kn.

OSTALI

(1)U odnosu na ostale roditelje/skrbnike odnosno korisnike usluga, isti sudjeluju u plaćaju troškova programa Dječjeg vrtića u iznosu koji odgovara razlici ekonomske cijene iz ove Odluke i iznosa sufinanciranja od strane jedinice lokalne samouprave odnosno grada.

(2)U slučaju da grad odnosno jedinica lokalne samouprave donese odluku o promjeni iznosa na ime sufinanciranja troškova djece boravka u Dječjem vrtiću, roditelji/skrbnici odnosno korisnici usluga dužni su podmiriti troškove programa Dječjeg vrtića u iznosu koji odgovara razlici ekonomske cijene iz ove Odluke i iznosa sufinanciranja od strane jedinice lokalne samouprave odnosno grada.

Članak 6.

(1)U slučaju izostanka djeteta iz bilo kojeg razloga, a u kojem slučaju izostanka Grad Zagreb/jedinica lokalne samouprave/grad donese Odluku o umanjenju iznosa sufinanciranja programa Dječjeg vrtića, roditelji/skrbnici/korisnici usluga dužni su podmiriti troškove programa Dječjeg vrtića u iznosu koji odgovara razlici ekonomske cijene iz ove Odluke i iznosa tako utvrđenog iznosa sufinanciranja od strane jedinice lokalne samouprave/grada.

(2) U slučaju donošenja odluke od strane ostalih jedinica lokalne samouprave/grada o sniženju iznosa na ime sufinanciranja radi izostanka djeteta, roditelj/skrbnik/korisnik usluge dužan je podmiriti iznos troškova programa Dječjeg vrtića do pune ekonomske cijene.

Članak 7.

Cijenu usluge za eventualne posebne programe ranog učenja stranih jezika, odnosno ostalih programa izvan redovnog 10-satnog programa Dječjeg vrtića plaćaju u cijelosti roditelji/skrbnici/korisnici programa Dječjeg vrtića, a odluku o iznosu cijene usluge donosi nadležno tijelo Dječjeg vrtića.

Članak 8.

(1)Ova Odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića dana 08.03.2021.g., stupa na snagu dana 15. 03.2021.g., a primjenjuje se od 01.09.2021.g.

(2)Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage sve prethodne Odluke o cijeni usluga Dječjeg vrtića.

 Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića :                                                            Ravnateljica:

________________________________                                          _______________________

© 2021 Dječji vrtić "Mali svijet". Sva prava zadržana.
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
Više informacija Prihvaćam sve kolačiće Odbijam